საზოგადოება

წარუმატებელი თვითმკვლელობა 500-ლარიანი ჯარიმით ისჯება

ქარ­თულ კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა­ში, იუ­რის­ტთა შე­ფა­სე­ბით, ბევ­რი ალო­გი­კუ­რი და ურ­თი­ერ­თგა­მომ­რი­ცხა­ვი კა­ნო­ნია. თუმ­ცა, ასე­ვე გვხვდე­ბა კა­ნო­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც თა­ვი­სი ში­ნა­არ­სით კუ­რი­ო­ზუ­ლია, ან ისე არის ფორ­მუ­ლი­რე­ბუ­ლი, რომ ღი­მილს იწ­ვევს.

“მთე­ლი კვი­რა” რამ­დე­ნი­მე ასე­თი კა­ნო­ნის გან­ხილ­ვას გთა­ვა­ზობთ.

წა­რუ­მა­ტე­ბე­ლი თვით­მკვლე­ლო­ბა

თვით­მკვლე­ლო­ბის წა­რუ­მა­ტე­ბე­ლი მცდე­ლო­ბის­თვის სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­წე­სე­ბუ­ლია სას­ჯე­ლი – ჯა­რი­მა 500 ლარი. ად­ვო­კატ­თა თქმით, თვით­მკვლე­ლო­ბის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მი­ზე­ზი სწო­რედ ფი­ნან­სუ­რი პრობ­ლე­მე­ბია.

რო­გორც იუ­რის­ტთა ასო­ცი­ა­ცი­ის წევ­რი გრი­გოლ გაგ­ნი­ძე “მთელ კვი­რას­თან” სა­უბ­რი­სას ამ­ბობს, ამ და­ნა­შა­უ­ლი­სათ­ვის სხვა, უფრო შე­სა­ბა­მი­სი სან­ქცია უნდა იყოს და­წე­სე­ბუ­ლი.

“ეს კა­ნო­ნი გან­სა­ზღვრუ­ლია იმი­სათ­ვის, რომ და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო მი­ი­ღოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ. თუ ადა­მი­ა­ნი არ მუ­შა­ობს, ის გა­დახ­დი­სუ­უ­ნა­როა და მას ვე­რა­ნა­ი­რად ვერ გა­და­ახ­დე­ვი­ნე­ბენ ჯა­რი­მას, ამის გამო კი ცი­ხე­ში არა­ვინ ჩას­ვამს. არ შე­იძ­ლე­ბა 500-ლა­რი­ა­ნი ჯა­რი­მა იყოს ამ და­ნა­შა­უ­ლის შე­სა­ბა­მი­სი სან­ქცია. სა­ხელ­მწი­ფომ პირ­ველ რიგ­ში მისი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია უნდა შეძ­ლოს,” – ამ­ბობს გრი­გოლ გაგ­ნი­ძე.

“კონ­სტი­ტუ­ცი­ის 42-ე მუხ­ლის” იუ­რის­ტი რო­ლანდ ასა­კაშ­ვი­ლი კი ამ კა­ნო­ნის გა­და­ხედ­ვის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რობს.

“პირ­ველ რიგ­ში უნდა გა­ირ­კვეს რის გამო მოხ­და ეს – თუ ადა­მი­ან­მა ბან­კის ვა­ლის ან სხვა რა­ი­მე ფი­ნან­სუ­რი პრობ­ლე­მის გამო სცა­და თვით­მკვლე­ლო­ბა და ამას და­ად­გენს გა­მო­ძი­ე­ბა, მა­შინ, რა თქმა უნდა, ჯა­რი­მის და­კის­რე­ბა კი არა, რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბა უნდა არ­სე­ბობ­დეს,” – გა­ნა­ცხა­და რო­ლანდ ასა­კაშ­ვილ­მა.

ფსი­ქო­ლო­გი ქეთი ჭყო­ი­ძე კი მი­იჩ­ნევს, რომ ეს კა­ნო­ნი სა­ხი­ფა­თოა, რად­გან თვით­მკვლე­ლო­ბის პრე­ვენ­ცი­ას კი არ ახ­დენს, არა­მედ პი­რი­ქით – შე­საძ­ლოა თვით­მკვლე­ლო­ბის ახა­ლი ცდის მაპ­რო­ვო­ცი­რე­ბე­ლიც კი გახ­დეს.

“სუ­ი­ცი­დის გან­ხილ­ვი­სას დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა ადა­მი­ა­ნის გე­ნე­ტი­კას, ფსი­ქი­კურ სი­ჯან­სა­ღეს და, რა თქმა უნდა, ეკო­ნო­მი­კურ მდგო­მა­რე­ო­ბას. თუკი ადა­მი­ა­ნი არის სუს­ტი ფსი­ქი­კის მქო­ნე, მა­შინ ის ად­ვი­ლად დგამს ამ ნა­ბიჯს. ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას იღებს, ფსი­ქი­კუ­რად ჯან­სა­ღი არაა. ამი­ტომ მას თუ 500 ლა­რით და­ა­ჯა­რი­მე­ბენ, ეს არა­ფერს შეც­ვლის და შე­იძ­ლე­ბა მე­ო­რე დღეს იგი­ვე გა­ი­მე­ო­როს.

“500 ლა­რით და­ჯა­რი­მე­ბა არ ნიშ­ნავს პრე­ვენ­ცი­ას, პი­რი­ქით, შე­იძ­ლე­ბა უფრო გახ­შირ­დეს სუ­ი­ცი­დი. ქვე­ყა­ნა სხვა­ნა­ი­რად უნდა მი­უდ­გეს ამ სა­კითხს”, – ამ­ბობს ფსი­ქო­ლო­გი.

ადა­მი­ა­ნის მსგავ­სი არ­სე­ბა

სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 136-ე მუხ­ლი სა­ხელ­წო­დე­ბით, გე­ნე­ტი­კურ მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ებს ეხე­ბა და მას­ში ნათ­ქვა­მია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში “ადა­მი­ა­ნის მსგავ­სი არ­სე­ბის შექ­მნა” ის­ჯე­ბა თა­ვი­სუფ­ლე­ბის 3 წლამ­დე ვა­დით აღ­კვე­თით.

ამ კა­ნონ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, იუ­რის­ტებს სხვა­დას­ხვა მო­საზ­რე­ბა აქვთ. ისი­ნი თან­მხდე­ბი­ან იმა­ში, რომ კლო­ნი­რე­ბა და გე­ნუ­რი მა­ნი­პუ­ლა­ცია და­ნა­შა­უ­ლია და უნდა ის­ჯე­ბო­დეს. თუმ­ცა, ამ შემ­თხვე­ვა­ში მუხ­ლის ში­ნა­არ­სი, გარ­და იმი­სა, რომ კუ­რი­ო­ზუ­ლად ჟღერს, სხვა­დას­ხვაგ­ვა­რი ინ­ტერპრე­ტა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა, რად­გან არ­სად არაა გან­მარ­ტე­ბუ­ლი, თუ რა შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს “ადა­მი­ა­ნის მსგავს არ­სე­ბად”.

რო­გორც ად­ვო­კა­ტი და “ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა პრი­ო­რი­ტე­ტის” ხელ­მძღვა­ნე­ლი ლია მუ­ხა­შავ­რია ამ­ბობს, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბით კლო­ნი­რე­ბა აკ­რძა­ლუ­ლია. სა­ქარ­თვე­ლო შე­უ­ერ­თდა ამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას, იკის­რა ეს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა და თა­ვი­სი ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე აკ­რძა­ლა ესე­თი მოქ­მე­დე­ბა.

“დღე­ვან­დე­ლი მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით, მსგავ­სი რამ არ მომ­ხდა­რა. მი­მაჩ­ნია, რომ ცუ­დად არის ამ კა­ნო­ნის ინ­ტერპრე­ტა­ცია გა­კე­თე­ბუ­ლი. ბევ­რი ბუნ­დო­ვა­ნი რამ არის ჩა­დე­ბუ­ლი, რად­გან ეს დღეს ჩვენ­თვის არ არის მი­სა­ღე­ბი და მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი,” – ამ­ბობს “კონ­სტი­ტუ­ცი­ის 42-2 მუხ­ლის” იუ­რის­ტი რო­ლანდ ასა­კაშ­ვი­ლი.

“13 წე­ლია ად­ვო­კა­ტი ვარ და ამ ნორ­მით გა­სა­მარ­თლე­ბუ­ლი არა­ვინ მი­ნა­ხავს. კა­ნონ­მდებ­ლებ­მა ამ მუხ­ლის ჩა­დე­ბით მხო­ლოდ პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ზო­მე­ბი მი­ი­ღეს, რათა არ მომ­ხდა­რი­ყო “შავი ბაზ­რის” გან­ვი­თა­რე­ბა ფა­რუ­ლი ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის სა­ხით. გე­ნე­ტი­კუ­რი მა­ნი­პუ­ლა­ცია და­ფა­რულ ლა­ბო­რა­ტო­რი­ებ­ში მი­დის, სა­დაც ადა­მი­ა­ნის მსგავ­სი არ­სე­ბის შექ­მნა­ზე მუ­შა­ო­ბენ. სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ევ­რო­პა­ში გე­ნე­ტი­კუ­რი მა­ნი­პუ­ლა­ცია აკ­რძა­ლუ­ლია, მაგ­რამ ამ­ბო­ბენ, რომ ეს მო­მავ­ლის­თვის არის გათ­ვა­ლი­სი­წი­ნე­ბუ­ლი, თით­ქოს 2020 წლამ­დე შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა ამის გა­კე­თე­ბა, თუმ­ცა, ეს ცოტა აბ­სურ­დუ­ლია,” – ამ­ბობს გრი­გოლ გაგ­ნი­ძე.

მკვლე­ლო­ბა მსხვერ­პლის თხოვ­ნით

სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 110-ე მუხ­ლში ნახ­სე­ნე­ბია მკვლე­ლო­ბა მსხვერ­პლის და­ჟი­ნე­ბუ­ლი მო­თხოვ­ნით და მისი ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად მო­მაკ­ვდა­ვის ძლი­ე­რი ფი­ზი­კუ­რი ტკი­ვი­ლი­სა­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ის­ჯე­ბა თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თით ორი­დან ხუთ წლამ­დე. ამა­ზე იუ­რის­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ეს კა­ნო­ნი ში­ნა­არ­სობ­რი­ვად და­სახ­ვე­წია.

“მე ამ იდე­ას არ ვემ­ხრო­ბი, მაგ­რამ კა­ნო­ნით აკ­რძალ­ვა და­საშ­ვე­ბია, თუმ­ცა, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად უნდა იყოს შემ­თხვე­ვა გა­მოკ­ვლე­უ­ლი. ზო­გი­ერთ ქვე­ყა­ნა­ში ეს არ არის აკ­რძა­ლუ­ლი,” – ამ­ბობს ლია მუ­ხა­შავ­რია.

“ასე­თი რამ არ შე­იძ­ლე­ბა, მაგ­რამ არის მო­მენ­ტი, როცა ადა­მი­ა­ნი გა­ნუ­კურ­ნე­ბე­ლი და­ა­ვა­დე­ბით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლია და ყვე­ლა­ნა­ი­რი მკუ­რა­ლო­ბა ამო­წუ­რუ­ლად ით­ვლე­ბა. სწო­რედ მა­შინ ითხოვს ამ­გვარ დახ­მა­რე­ბას. კა­ნო­ნამ­დებ­ლო­ბა ამ შემ­თხვე­ვა­ში უნდა ით­ვა­ლის­წი­ნებ­დეს მის აზრს, თუმ­ცა, ვფიქ­რობ, რომ ეს პუნ­ქტი ცოტა და­სახ­ვე­წია,” – ამ­ბობს რო­ლანდ ასა­კაშ­ვი­ლი.

შიდსის შეყ­რის საფრ­თხის შექ­მნა

სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 131-ე მუხ­ლში წე­რია, რომ სხვის­თვის შიდსის გან­ზრახ შეყ­რის საფრ­თხის შექ­მნა ის­ჯე­ბა თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თით ვა­დით სა­მი­დან ხუთ წლამ­დე. მარ­თა­ლია, შიდსის გან­ზრახ შეყ­რა და­ნა­შა­უ­ლია და უნდა ის­ჯე­ბო­დეს, მაგ­რამ “შიდსის გან­ზრახ შეყ­რის საფრ­თხის შემ­ქმნა” ცოტა კუ­რი­ო­ზუ­ლად ჟღერს.

“ის, ვინც შიდსი­თაა და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი, მას გან­მარ­ტე­ბას აძ­ლე­ვენ, თუ რა საფრ­თხეს წარ­მო­ად­გენს სხვა ადა­მი­ა­ნის­თვის. ისი­ნი არი­ან გაფრ­თხი­ლე­ბულ­ნი, რომ შიდსის გა­დამ­დე­ბი ქმე­დე­ბე­ბის­გან თავი შე­ი­კა­ვონ, მაგ­რამ თუკი გაფრ­თხი­ლე­ბუ­ლია და მა­ინც შევა კონ­ტაქ­ტში სხვა ადა­მი­ან­თან, სის­ხლს უს­ხამს ან სქე­სობ­რი­ვი კავ­ში­რი ექ­ნე­ბა, მა­შინ ის უნდა და­ი­სა­ჯოს ამ მუხ­ლით.

“მა­გა­ლი­თად, შიდსით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლია ექიმს უთხრას ამის შე­სა­ხებ მა­შინ, რო­დე­საც იტა­რებს ისეთ მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ას, რო­მე­ლიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ქსო­ვი­ლის მთლი­ა­ნო­ბის დარ­ღვე­ვას­თან, ან სის­ხლთან კონ­ტაქ­ტის დროს. თუ ქი­რურ­გი ატა­რებს ოპე­რა­ცი­ას და არ იცი, რომ მისი პა­ცი­ენ­ტი შიდსი­თაა და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი, შე­საძ­ლოა გა­ეჭ­რას ხელი და თვი­თო­ნაც და­ინ­ფი­ცირ­დეს. ბევ­რი ასე­თი შემ­თხვე­ვაა და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი სამ­ყა­რო­ში,” – გა­ნა­ცხა­და ლია მუ­ხა­შავ­რი­ამ.

“დღე­ვან­დე­ლი სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით ხში­რად არის გად­მო­ცე­მუ­ლი, თუ რა გზით შე­იძ­ლე­ბა იყოს ეს გა­ნუ­კურ­ნე­ბე­ლი და­ა­ვა­დე­ბა მე­ო­რე ადა­მი­ა­ნის­თვის სა­ხი­ფა­თო. სწო­რედ ამი­ტომ, თუ ადა­მი­ა­ნი გან­ზრახ იქ­ცე­ვა ისე, რომ სხვას გა­და­ე­დოს ეს და­ა­ვა­დე­ბა უნდა და­ი­სა­ჯოს,” – ამ­ბობს რო­ლანდ ასა­კაშ­ვი­ლი.

ბავ­შვის შეც­ვლა

სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 174-ე მუხ­ლში სა­უ­ბა­რია ბავ­შვის შეც­ვლა­ზე ან­გა­რე­ბით ან სხვა გრძნო­ბით, რაც ის­ჯე­ბა ჯა­რი­მით, ან სა­მი­დან ხუთ წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თით, თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­კა­ვე­ბის ან საქ­მი­ა­ნო­ბის უფ­ლე­ბის ჩა­მორ­თმე­ვით სამ წლამ­დე. იუ­რის­ტე­ბი ვერ იხ­სე­ნე­ბენ, იყო თუ არა ამის პრე­ცე­დენ­ტი სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

“თუ ეს შემ­თხვე­ვა გა­მოვ­ლინ­და, ბავ­შვე­ბი და­უბ­რუნ­დე­ბი­ან თა­ვი­ანთ ბი­ო­ლო­გი­ურ მშობ­ლებს, ეს პირი კი მოხ­ვდე­ბა ცი­ხე­ში. 3-დან 5 წელი ცოტა არ არის ასე­თი ადა­მი­ა­ნის და­სას­ჯე­ლად,” – ამ­ბობს ლია მუ­ხა­შავ­რია.

თუმ­ცა, იუ­რის­ტი რო­ლანდ ასა­კაშ­ვი­ლი ამ კა­ნო­ნის გამ­კაც­რე­ბას ითხოვს.

“მარ­ტო თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­ტო­ვე­ბით არ უნდა შე­მო­ი­ფარ­გლოს, რად­გან აქ არ­სე­ბობს მთე­ლი რიგი პრო­ცე­დუ­რე­ბი, რი­თიც უნდა იყოს ეს თა­ვი­დან აცი­ლე­ბუ­ლი. ის ადა­მი­ა­ნე­ბი უნდა აკე­თებ­დეს ამას, ვი­საც აქვს ამის გა­მოც­დი­ლე­ბა. ეს ქმე­დე­ბა გან­ზრახ თუა უფრო უნდა იყოს გამ­კაც­რე­ბუ­ლი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა, თუმ­ცა შე­იძ­ლე­ბა პირ­მა თქვას, რომ ეს ჩემ­და უნე­ბუ­რად მოხ­და, ამი­ტომ ყვე­ლა­ფე­რი უნდა გა­კეთ­დეს იმი­სათ­ვის, რომ თა­ვი­დან იყოს აცი­ლე­ბუ­ლი ეს პრობ­ლე­მა,” – გა­ნა­ცხა­და რო­ლანდ ასა­კაშ­ვილ­მა.

რა არის “ცივი ია­რა­ღი”

21 წლის ასაკს მი­უღ­წე­ვე­ლი ან ნა­სა­მარ­თლო­ბის მქო­ნე ან ნარ­კო­ტი­კე­ბის მომ­ხა­რე­ბე­ლი ცივი ია­რა­ღის ტა­რე­ბი­სას ის­ჯე­ბა ჯა­რი­მით, ხოლო ვინც ნა­სა­მარ­თლე­ვი იყო მძი­მე და­ნა­შა­უ­ლი­სათ­ვის, ის­ჯე­ბა ჯა­რი­მით ან თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თით ორ წლამ­დე. ეს კა­ნო­ნი უც­ნა­უ­რი მა­ში­ნაა, რო­დე­საც ცივი ია­რა­ღის გან­მარ­ტე­ბას ვგე­ბუ­ლობთ.

“ეს კა­ნო­ნი ბუნ­დო­ვა­ნია. მარ­თა­ლია, არ უნდა ატა­როს ადა­მი­ან­მა ცივი ია­რა­ღი, მაგ­რამ ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნით ნე­ბის­მი­ე­რი ჩან­გა­ლი, დანა არის ცივი ია­რა­ღი. რად­გან ექ­სპერ­ტი­ზა თვლის ნე­ბის­მი­ერ სა­განს ცივ ია­რა­ღად ეს კა­ნო­ნი ცოტა უც­ნა­უ­რა­დაც ჟღერს. ცივი ია­რა­ღი უნდა იყოს გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი რამ და არა ის, რისი ყიდ­ვაც ყო­ვე­ლი ფე­ხის ნა­ბიჯ­ზე შეგ­ვიძ­ლია ,”- ამ­ბობს რო­ლანდ ასა­კაშ­ვი­ლი.

“ეს მუხ­ლი სა­ა­კაშ­ვი­ლის პე­რი­ოდ­შია ჩა­დე­ბუ­ლი, ახალ­გაზ­რდე­ბი არა­ინ არა­ორ­დი­ნა­ლუ­რე­ბი, მათ და­ნის თა­მა­ში უყ­ვართ. ეს მუხ­ლი შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი რომ ყო­ფი­ლი­ყო იმი­ტომ ჩა­ი­დო. თუმ­ცა, სა­ა­კაშ­ვი­ლის პე­რი­ოდ­ში სან­ქცი­ე­ბი იქცა ბი­უ­ჯე­ტის შევ­სე­ბის წყა­როდ და ამ შემ­თხვე­ვა­შიც ეს მუხ­ლიც ამას ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და. ახალ­გზარ­დას რომ და­ი­ჭერ­დნენ მერე საპ­რო­ცე­სო­ში უფრო მეტ თან­ხას მო­თხოვ­დნენ ხოლ­მე,” – ამ­ბობს გრი­გოლ გაგ­ნი­ძე.

ცხო­ვე­ლე­ბი­სად­მი სას­ტი­კი მო­პყრო­ბა

სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 259-ე მუხ­ლში წე­რია, რომ ცხო­ვე­ლი­სად­მი სას­ტი­კი მო­პყრო­ბა, რა­შიც იგუ­ლის­ხმე­ბა წვა­ლე­ბა, და­მა­ხინ­ჯე­ბა, მოკ­ვლა, ის­ჯე­ბა ჯა­რი­მით ან გა­მო­სას­წო­რე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბით ერთ წლამ­დე ვა­დით. მე­ო­რედ გან­მე­ო­რე­ბის სემ­თხვე­ვა­ში კი ორ წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თით.

ამ მუხ­ლში მი­თი­თე­ბუ­ლი არ არის, ვრცელ­დე­ბა თუ არა ეს კა­ნო­ნი იმ ცხო­ვე­ლებ­ზე, რომ­ლის ხორცსაც საკ­ვე­ბად მო­ვიხ­მართ. თუმ­ცა, იუ­რის­ტე­ბი აცხა­დე­ბენ, რომ არ ვრცელ­დე­ბა. მაგ­რამ, რო­გორც ცნო­ბი­ლია ზო­გი­ერ­თი ერი­სა და კულ­ტუ­რის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი­სათ­ვის სხვა­დას­ხვა ცხო­ვე­ლის ხორ­ცი მი­იჩ­ნე­ვა საკ­ვე­ბად. შე­სა­ბა­მი­სად, ვინ­მე სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, ვქვათ, ვი­ეტ­ნა­მურ რეს­ტო­რანს თუ გახ­სნის და რო­მე­ლი­მე ტრა­დი­ცი­უ­ლი ვი­ეტ­ნა­მუ­რი კერ­ძის მო­სამ­ზა­დებ­ლად ძაღლს დაკ­ლავს, იგი კა­ნო­ნით და­ის­ჯე­ბა.

“ადა­მი­ა­ნი რომ უპატ­რო­ნო ძაღლს ქვებს ეს­ვრის, ჩა­კე­ტავს და სას­მელ-საჭ­მელს არ მის­ცემს, ეს ჩა­ით­ვლე­ბა და­ნა­შა­უ­ლად და კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა სჯის ამის ჩამ­დენს. თუმ­ცა ამის ფაქ­ტე­ბი დღე­ვან­დე­ლი სტა­ტის­ტი­კი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ცო­ტაა, ამ­ბობს რო­ლანდ ასა­კაშ­ვი­ლი.

“ეს მუხ­ლიც ახა­ლი ჩა­დე­ბუ­ლია. სას­ტიკ მო­პყრო­ბა­ში ნა­გუ­ლის­ხმე­ვია კა­ტის და ძაღ­ლის და­სა­ხიჩ­რე­ბა, ხეზე ჩა­მო­კი­დე­ბა. ის ცხო­ვე­ლე­ბი, რომ­ლებ­საც საკ­ვე­ბად გა­მო­ვი­ყე­ნებთ, არ სა­ხელ­დე­ბა მათ სი­ა­ში, თუმ­ცა, არ მახ­სოვს ვი­ღა­ცამ ძაღლს ფეხი მო­აჭ­რა და და­ი­ჭი­რეს. ეს მუხ­ლი არის სა­ქარ­თვე­ლო­ში გად­მო­ტა­ნი­ლი. ამ ნორ­მამ შე­იძ­ლე­ბა არ იმუ­შა­ვოს სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მაგ­რამ ევ­რო­პა­ში მუ­შა­ობს.

“მარ­თა­ლია რაში გვჭირ­დე­ბა კა­ნო­ნი რო­მე­ლიც არ სრულ­დე­ბა, მაგ­რამ ეს არის სა­ერ­თა­შო­რი­სო რა­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბის მი­ხედ­ვით და იმ ნორ­მე­ბის ჩა­დე­ბა ხდე­ბა დღე­ვან­დელ კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა­ში, რო­მე­ლიც სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა ევ­რო­კავ­ში­რი­სათ­ვის,” – აღ­ნიშ­ნავს გრი­გოლ გაგ­ნი­ძე.

სა­ლო­მე აბუ­ლა­ძე

გა­ზე­თი “მთე­ლი კვი­რა”

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

1,395 Comments

 1. 25876 712359I dont agree with this certain article. Nonetheless, I did researched in Google and Ive discovered out which you are correct and I had been thinking inside the incorrect way. Continue producing quality material similar to this. 78887

 2. Рейтинг психологов. Рейтинг психологов Приглашаем
  вас на консультации детского
  психолога. Психологи онлайн. Цены на услуги и
  консультации психолога. Психолог в
  Харькове, консультация. Психологи онлайн.
  Консультация у психолога.

 3. Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 4. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be useful to read through content from other writers and use a little something from other sites.

 5. Hi there! This article could not be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll send this article to him. Fairly certain he’ll have a good read. I appreciate you for sharing!

 6. I was excited to discover this web site. I need to to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and I have you bookmarked to check out new things on your blog.

 7. Very good info. Lucky me I recently found your blog by accident (stumbleupon). I’ve saved as a favorite for later!

 8. Very nice info and right to the point. I am not sure if this is in fact the best place to ask but do you people have any ideea where to get some professional writers? Thank you

 9. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 10. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this during my search for something concerning this.

 11. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little research on this. And he in fact bought me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this topic here on your web page.

 12. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It will always be interesting to read articles from other authors and practice something from their sites.

 13. Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 14. After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there a means you are able to remove me from that service? Thank you!

 15. It’s hard to come by well-informed people in this particular topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 16. It’s nearly impossible to find experienced people on this topic, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 17. Good web site you have here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I truly appreciate people like you! Take care!!

 18. Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

 19. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this. And he in fact bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this subject here on your blog.

 20. Hello! I could have sworn I’ve visited this web site before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 21. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anyone else getting similar RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 22. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am encountering problems with your RSS. I don’t know the reason why I can’t subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 23. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now 😉

 24. Right here is the perfect webpage for everyone who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject which has been discussed for a long time. Great stuff, just great!

 25. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am having problems with your RSS. I don’t know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else getting similar RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 26. It’s hard to find educated people on this topic, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 27. Your style is unique compared to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 28. I blog frequently and I truly appreciate your information. The article has truly peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking for new details about once per week. I opted in for your Feed too.

 29. It’s difficult to find educated people in this particular subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 30. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 31. Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this page.

 32. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else having similar RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 33. Hello! I simply wish to give you a big thumbs up for the excellent info you have right here on this post. I’ll be coming back to your blog for more soon.

 34. An intriguing discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more about this topic, it may not be a taboo subject but generally people do not talk about such issues. To the next! Kind regards!!

 35. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you finding the time and effort to put this content together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 36. I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own site and would love to learn where you got this from or what the theme is named. Kudos!

 37. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the website is also really good.

 38. Spot on with this write-up, I actually believe that this site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the advice!

 39. I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I found this during my hunt for something relating to this.

 40. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be interesting to read through articles from other authors and practice a little something from their web sites.

 41. Greetings, I do think your website could possibly be having internet browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, great blog!

 42. Hello! I simply wish to give you a huge thumbs up for the great information you’ve got right here on this post. I’ll be returning to your web site for more soon.

 43. I want to to thank you for this great read!! I certainly loved every bit of it. I have you book-marked to check out new things you post…

 44. I love looking through an article that can make men and women think. Also, many thanks for allowing me to comment!

 45. I quite like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

 46. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 47. Aw, this was a really good post. Taking the time and actual effort to make a superb article… but what can I say… I put things off a lot and never seem to get anything done.

 48. Can I just say what a comfort to find someone that genuinely knows what they’re discussing on the net. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More people ought to look at this and understand this side of the story. I can’t believe you are not more popular given that you most certainly possess the gift.

 49. I blog often and I seriously appreciate your content. This great article has really peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 50. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be useful to read content from other writers and practice something from other sites.

 51. I was pretty pleased to find this web site. I wanted to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new stuff on your web site.

 52. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now eachtime a comment is added I get four emails with the same comment.Is there any way you can remove people from that service?Bless you!

 53. F*ckin’ awesome things here. I am very satisfied to peer your post. Thank you so much and i’m looking ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 54. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you taking the time and energy to put this content together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 55. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I will return once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 56. You ought to be a part of a contest for one of the finest blogs on the web. I most certainly will recommend this website!

 57. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I may come back yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 58. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always useful to read content from other writers and use a little something from other websites.

 59. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 60. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little research on this. And he actually bought me dinner because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your web page.

 61. After looking over a few of the articles on your website, I honestly like your technique of blogging. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and tell me how you feel.

 62. Can I simply just say what a comfort to find someone who truly understands what they’re discussing on the internet. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people ought to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular given that you most certainly have the gift.

 63. Hi there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at some of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly pleased I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 64. A fascinating discussion is definitely worth comment. I think that you ought to write more on this subject, it may not be a taboo subject but generally people don’t speak about these subjects. To the next! Kind regards!!

 65. Hello there! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the excellent info you’ve got right here on this post. I’ll be coming back to your site for more soon.

 66. Everything is very open with a very clear explanation of the issues. It was truly informative. Your site is very useful. Thanks for sharing!

 67. I want to to thank you for this wonderful read!! I definitely loved every bit of it. I’ve got you book-marked to check out new stuff you post…

 68. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been conducting a little research on this. And he in fact bought me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this subject here on your website.

 69. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to
  find out where u got this from. thanks a lot

 70. After looking into a few of the articles on your web page, I seriously like your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my website too and let me know how you feel.

 71. Spot on with this write-up, I seriously believe this web site needs much more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the advice!

 72. After exploring a few of the blog posts on your blog, I really like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my web site as well and let me know what you think.

 73. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 74. Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to generate a great articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and never seem to get anything done.

 75. Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a
  blog post or vice-versa? My website addresses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog
  by the way!

 76. I’m extremely pleased to uncover this web site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely appreciated every little bit of it and I have you bookmarked to see new things on your website.

 77. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed
  in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Thanks

 78. Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to create a great articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and never manage to get anything done.

 79. Hello! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

 80. Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It’s always exciting to read articles from other writers and practice a little something from their websites.

 81. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to publish more about this topic, it may not be a taboo matter but typically people do not talk about such subjects. To the next! All the best!!

 82. I think that is essentially the most vital information personally. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 83. When I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive four emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Appreciate it!

 84. After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Thank you!

 85. You need to be a part of a contest for one of the highest quality websites on the web. I am going to highly recommend this site!

 86. When someone writes an article he/she maintains the image of a user in his/her mind thathow a user can know it. Thus that’s why this article is perfect.Thanks!

 87. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am having issues with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 88. The very next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, but I really believed you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

 89. I absolutely love your website.. Great colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own website and want to find out where you got this from or what the theme is called. Thanks!

 90. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I am going to come back once again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 91. Howdy! I simply wish to offer you a huge thumbs up for your excellent information you have right here on this post. I’ll be coming back to your website for more soon.

 92. Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

 93. You’re so awesome! I don’t suppose I’ve read a single thing like that before. So good to find somebody with some original thoughts on this topic. Really.. thanks for starting this up. This site is something that is needed on the internet, someone with some originality!

 94. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 95. This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read article!

 96. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always useful to read articles from other writers and practice a little something from their sites.

 97. Can I simply just say what a relief to find someone that truly knows what they’re talking about over the internet. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More people have to read this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you surely have the gift.

 98. It’s nearly impossible to find knowledgeable people about this subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 99. This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Appreciate it!

 100. May I simply say what a relief to find somebody who actually understands what they’re talking about on the net. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More people have to check this out and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular since you definitely possess the gift.

 101. Everything is very open with a really clear clarification of the issues. It was really informative. Your site is extremely helpful. Many thanks for sharing!

 102. LeechNinja For some reason, Leech Ninja is very similar to Hungry Leech, and this had led to speculation that they’re of the identical proprietor.

 103. That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read article!

 104. That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise information… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 105. Your style is so unique in comparison to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 106. hi!,I love your writing very a lot! share we be in contact
  extra about your post on AOL? I need a specialist in this space to resolve
  my problem. Maybe that is you! Taking a look forward to peer
  you.

 107. You’ve made some really good points there. I checked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 108. Everything is very open with a clear clarification of the challenges. It was truly informative. Your website is extremely helpful. Many thanks for sharing!

 109. Hello there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 110. A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to publish more on this issue, it might not be a taboo subject but generally people don’t discuss such topics. To the next! All the best!!

 111. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you need to publish more about this topic, it may not be a taboo matter but typically people do not speak about these subjects. To the next! Best wishes!!

 112. After going over a number of the blog articles on your web site, I truly like your technique of blogging. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my website too and let me know what you think.

 113. I blog quite often and I really thank you for your content. The article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 114. Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual effort to create a really good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get anything done.

 115. Pingback: Anonymous
 116. Spot on with this write-up, I actually believe this amazing site needs much more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info!

 117. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the website is also very good.

 118. I do not even know how I ended up here, but I thought this postwas great. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉Cheers!

 119. Good day! I simply wish to offer you a big thumbs up for your great information you’ve got right here on this post. I am returning to your blog for more soon.

 120. You’re so interesting! I don’t suppose I’ve read through anything like this before. So nice to find somebody with a few unique thoughts on this issue. Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the web, someone with some originality!

 121. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest of the website is also very good.

 122. Very good info. Lucky me I ran across your site by chance (stumbleupon). I’ve saved as a favorite for later!

 123. Everything is very open with a precise explanation of the issues. It was really informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing!

 124. I do believe all of the ideas you have offered to yourpost. They’re really convincing and can definitely work.Nonetheless, the posts are too quick for starters.Could you please lengthen them a little from next time?Thank you for the post.

 125. That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read post!

 126. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, however I really thought you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you can fix if you were not too busy searching for attention.

 127. Pingback: Anonymous
 128. Can I simply just say what a relief to uncover someone who genuinely understands what they are talking about over the internet. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. More people must look at this and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular since you definitely have the gift.

 129. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know why I am unable to join it. Is there anybody else getting similar RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 130. Pingback: Anonymous
 131. Everything is very open with a really clear description of the issues. It was really informative. Your site is very useful. Thank you for sharing!

 132. It’s arduous to seek out educated people on this matter, but you sound like you recognize what you’re speaking about! Thanks

 133. Thanks for every other informative website.

  Where else may just I get that kind of information written in such a perfect way?
  I’ve a challenge that I’m simply now working on, and I’ve
  been at the glance out for such info.

 134. Xoilac Tv Trực Tiếp Soccer kèo nhà cái chấm comĐội tuyển Việt Nam chỉ cần thiết một kết quả hòa có bàn thắng nhằm lần thứ hai góp mặt trên World Cup futsal. Nhưng, để thực hiện được điều đó

 135. After going over a handful of the blog posts on your web page, I really like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please visit my website as well and tell me how you feel.

 136. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am having difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to join it. Is there anyone else having similar RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 137. Truly no matter if someone doesn’t know after that its up to other users that they willassist, so here it takes place.

 138. You are so awesome! I do not believe I’ve read through something like this before. So good to discover somebody with unique thoughts on this topic. Seriously.. thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the internet, someone with some originality!

 139. Hello, There’s no doubt that your site could be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, wonderful site!

 140. Everything is very open with a clear explanation of the issues. It was really informative. Your site is useful. Thank you for sharing!

 141. This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info… Appreciate your sharing this one. A must read post!

 142. Everything is very open with a very clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your site is useful. Thanks for sharing!

 143. Everything is very open with a precise explanation of the challenges. It was really informative. Your site is very useful. Many thanks for sharing!

 144. Greetings, I think your site may be having internet browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful site!

 145. You’ve made some really good points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 146. Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I found it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 147. Hi, There’s no doubt that your web site may be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that, great site!

 148. Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes which will make the largest changes. Many thanks for sharing!

 149. You’re so interesting! I don’t believe I’ve read anything like that before. So wonderful to find another person with a few genuine thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with a bit of originality!

 150. Howdy! This article couldn’t be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a very good read. Thanks for sharing!

 151. That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise info… Thanks for sharing this one. A must read article!

 152. Pingback: ivermectin generic
 153. Hello! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through many of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 154. An intriguing discussion is definitely worth comment. I think that you ought to publish more on this subject, it might not be a taboo subject but generally people don’t speak about these subjects. To the next! All the best!!

 155. Superb post however I was wondering if you could write alitte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.Cheers!Visit my blog: Slot Indonesia

 156. After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thanks a lot!

 157. Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you spending some time and energy to put this article together.
  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it!

 158. Pingback: calis
 159. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little research on this. And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this issue here on your web page.

 160. Pingback: doxazosin viagra
 161. I have to thank you for the efforts you have put in penning this site. I am hoping to check out the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website now 😉

 162. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon thisI’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads.I’m hoping to give a contribution & assist different users like its aided me.Great job.

 163. Pingback: buy generic cialis
 164. Hello, There’s no doubt that your website might be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic site!

 165. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am encountering problems with your RSS. I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 166. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 167. Everything is very open with a precise explanation of the issues. It was definitely informative. Your website is very helpful. Thank you for sharing!

 168. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it
  from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make
  my blog jump out. Please let me know where you got your theme.
  With thanks

 169. Spot on with this write-up, I really think this web site needs far more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the advice!

 170. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Thank you!

 171. I needed to thank you for this good read!! I absolutely loved every little bit of it. I’ve got you book marked to look at new stuff you post…

 172. Howdy! This article could not be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will send this information to him. Pretty sure he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 173. After looking over a few of the blog posts on your web page, I honestly like your way of writing a blog. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my web site too and tell me what you think.

 174. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you should publish more about this subject matter, it might not be a taboo matter but usually people don’t talk about these issues. To the next! Cheers!!

 175. A motivating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should write more on this issue, it may not be a taboo subject but usually people don’t discuss these issues. To the next! Best wishes!!

 176. Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to make a superb article… but what can I say… I put things off a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 177. Next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, however I genuinely believed you would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you were not too busy looking for attention.

 178. That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 179. It’s actually a great and useful piece of info. I am satisfied that you just shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.|

 180. Excellent website. Plenty of useful info here. I’m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your sweat!

 181. I am no longer certain the place you’re getting your information, but good topic.
  I must spend some time finding out much more or figuring out more.
  Thank you for magnificent info I used to be on the
  lookout for this information for my mission.

 182. Hi there! This post could not be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this article to him. Fairly certain he’ll have a very good read. Thank you for sharing!

 183. Can I just say what a relief to discover a person that genuinely knows what they’re talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people must read this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you certainly possess the gift.

 184. It’s difficult to find knowledgeable people in this particular subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 185. Everything is very open with a precise explanation of the issues. It was truly informative. Your site is useful. Thanks for sharing!

 186. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am experiencing issues with your RSS. I don’t understand why I cannot join it. Is there anyone else having identical RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 187. Howdy, I do believe your blog could possibly be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful blog!

 188. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 189. After checking out a few of the articles on your website, I seriously appreciate your technique of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my web site too and tell me what you think.

 190. I must thank you for the efforts you have put in penning this site. I am hoping to check out the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

 191. Aw, this was a very nice post. Spending some time and actual effort to create a great article… but what can I say… I hesitate a lot and never manage to get anything done.

 192. After looking at a number of the blog articles on your site, I seriously like your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and let me know your opinion.

 193. Hey there! I just want to offer you a big thumbs up for the excellent info you have right here on this post. I will be coming back to your website for more soon.

 194. I’m extremely pleased to uncover this site. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely loved every bit of it and i also have you saved as a favorite to check out new information on your site.

 195. I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal blog and would love to know where you got this from or just what the theme is named. Thanks!

 196. This is the perfect website for anybody who would like to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that’s been written about for years. Wonderful stuff, just great!

 197. Howdy! I could have sworn I’ve visited this web site before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 198. Next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read through, nonetheless I truly thought you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

 199. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 200. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to join it. Is there anybody else having similar RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 201. After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Many thanks!

 202. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always exciting to read content from other writers and practice something from their sites.

 203. Thank you for the good writeup. It in truth
  was once a enjoyment account it. Look complicated to far delivered agreeable from you!
  However, how could we keep up a correspondence?

 204. I savour, lead to I discovered just what I used to be having a
  look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man.
  Have a nice day. Bye

 205. You’ve made some good points there. I looked on the internet for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 206. Next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read, however I genuinely believed you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you were not too busy looking for attention.

 207. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been doing a little research on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your internet site.

 208. Pingback: wild casino
 209. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely helpful info specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

 210. I have to thank you for the efforts you have put in writing this site. I really hope to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 211. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped meout loads. I’m hoping to contribute & aid different customers like its aided me.Great job.

 212. Pingback: buy viagra online
 213. Spot on with this write-up, I honestly feel this website needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the advice!

 214. Great article! We will be linking to this particularly great article on our website. Keep up the good writing.

 215. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am having issues with your RSS. I don’t know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody else having similar RSS issues? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 216. I absolutely love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as Iím trying to create my very own website and want to find out where you got this from or just what the theme is named. Many thanks!

 217. Pingback: cialis dosis
 218. Pingback: stromectol canada
 219. Howdy! I could have sworn I’ve visited this blog before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I found it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 220. Pingback: mexico ivermectin
 221. Hello! I could have sworn I’ve been to this web site before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 222. Pingback: cialis online
 223. FRESHCC.RU – Best auto shop 2021,Trusted Cvv Shop,Sell fresh cvv, Valid cc, Cvv Store,Buy cc online,Cvv fullz.

 224. This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.Brief but very precise information… Many thanks for sharing this one.A must read article!

 225. I blog often and I really thank you for your content. This article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed as well.

 226. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, HoweverI am experiencing problems with your RSS. I don’t know why I cannot subscribe to it.Is there anyone else getting the same RSS issues? Anyone that knows the solution can youkindly respond? Thanx!!

 227. I truly love your blog.. Excellent colors & theme. Did you make this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own website and would like to learn where you got this from or just what the theme is called. Many thanks!

 228. Pingback: ivermectine buy
 229. Hi! I just want to give you a big thumbs up for the excellent info you have got right here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 230. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Is there an easy method you can remove me from that service? Thanks a lot!

 231. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 232. I seriously love your blog.. Very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal site and would love to know where you got this from or exactly what the theme is called. Thanks!

 233. This is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read article!

 234. When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Cheers!

 235. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am experiencing troubles with your RSS. I donít understand the reason why I cannot join it. Is there anyone else having the same RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 236. Asking questions are in fact pleasant thing if you are not understanding anything entirely, exceptthis article gives pleasant understanding even.

 237. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 238. It’s difficult to find well-informed people on this subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 239. Very good information. Lucky me I came across your website by chance (stumbleupon). I have book marked it for later!

 240. Pingback: merck ivermectin
 241. When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Thank you!

 242. I blog quite often and I seriously appreciate your content. This article has really peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 243. Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you could be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back laterin life. I want to encourage yourself to continue your great posts, havea nice day!

 244. An interesting discussion is worth comment. I think that you ought to publish more on this subject, it might not be a taboo subject but typically people do not speak about these topics. To the next! Kind regards!!

 245. Next time I read a blog, I hope that it does not fail me just as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, nonetheless I really believed you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you were not too busy searching for attention.

 246. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this matter here on your site.

 247. Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next write ups thank you once again.

 248. I believe everybody went like Ones New website, reason being things like this site without doubt has a article on quality. I loved read A New content. go on To remain a useful article, I will avail Once more by One additional time. Bless you.

 249. This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read article!

 250. Pingback: stromectol sale
 251. After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from that service? Cheers!

 252. Pingback: furosemide otc
 253. I blog frequently and I truly thank you for your content. The article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 254. Good day! I just wish to offer you a big thumbs up for the great information you have got here on this post. I am returning to your website for more soon.

 255. An intriguing discussion is worth comment. I do believe that you need to write more on this issue, it might not be a taboo subject but typically people don’t discuss these issues. To the next! All the best!!

 256. I’ll right away grab your rss as I can not find your e-mailsubscription link or newsletter service. Do you have any?Kindly let me realize in order that I may just subscribe.Thanks.

 257. I have fun with, lead to I found exactly what I used to be taking a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 258. Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks However I’m experiencing challenge with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 259. After looking at a handful of the blog articles on your web site, I truly like your technique of writing a blog. I added it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and tell me how you feel.

 260. Pingback: nih ivermectin
 261. Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it is really informative. I am going to watch
  out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.

  A lot of people will be benefited from your
  writing. Cheers!

 262. Hi there i am kavin, its my first occasion to commentinganyplace, when i read this piece of writing i thought i could also createcomment due to this brilliant paragraph.

 263. Greetings! Very useful advice within this article! It’s the little changes which will make the most important changes. Thanks a lot for sharing!

 264. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read through content from other authors and use something from other web sites.

 265. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my hunt for something concerning this.

 266. Great site you’ve got here.. It’s hard to find high quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! Take care!!

 267. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am having problems with your RSS. I don’t know why I can’t join it. Is there anybody else getting the same RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 268. Greetings, I do think your website could possibly be having browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, great blog!

 269. Wow, amazing blog format! How lengthy have you been blogging for?

  you made blogging glance easy. The whole look of your website
  is excellent, let alone the content material!

 270. I am really inspired together with your writing abilities as neatly as with the layout to your weblog.
  Is that this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s uncommon to peer a nice weblog like this one nowadays..

 271. You need to take part in a contest for one of the greatest websites on the web. I’m going to recommend this web site!

 272. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am having issues with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anybody else getting the same RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 273. Good blog! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 274. After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. There has to be a means you are able to remove me from that service? Kudos!

 275. I am not sure where you are getting your information, but great topic.

  I needs to spend some time studying much more or understanding more.

  Thank you for magnificent info I was searching for
  this information for my mission.

 276. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

 277. Right here is the perfect site for everyone who wishes to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject which has been written about for years. Wonderful stuff, just great!

 278. Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to create a great article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 279. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Many thanks!

 280. After going over a handful of the blog posts on your web site, I seriously like your technique of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know what you think.

 281. Hello! I could have sworn I’ve visited this blog before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 282. I get pleasure from, lead to I discovered just what I used to be having a look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 283. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little homework on this. And he in fact bought me dinner because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this topic here on your web page.

 284. Iím impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog thatís both equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this in my search for something concerning this.

 285. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I?ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I?ll definitely return.

 286. Real excellent info can be found on blog. “The American temptation is to believe that foreign policy is a subdivision of psychiatry.” by Robert Francis Kennedy.

 287. We stumbled over here coming from a different web address and thought I may as
  well check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to checking out your web page for a second time.

 288. I blog quite often and I genuinely thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I will book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 289. I will right away take hold of your rss feed as I can’t in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me understand so that I could subscribe. Thanks.

 290. Hello! I could have sworn Iíve been to this blog before but after looking at some of the articles I realized itís new to me. Nonetheless, Iím definitely happy I found it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 291. Hello I am so thrilled I found your weblog, I really found you by mistake, while I was researching on Aol for something else, Nonetheless I
  am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it
  all at the minute but I have book-marked it and also added your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.