ფი­დელ კას­ტრო­სა და ნი­კი­ტა ხრუშ­ჩოვს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა მა­შინ ჩა­მო­ყა­ლიბ­და, როცა კუბა კო­მუ­ნის­ტუ­რი ქვე­ყა­ნა გახ­და და საბ­ჭო­თა კავ­შირ­თან მჭიდ­რო კონ­ტაქ­ტე­ბის დამ­ყა­რე­ბა და­ი­წყო.

ორი­ვე ლი­დერს სწამ­და, რომ კო­მუ­ნიზ­მი მარ­თვის უკე­თე­სი ფორ­მა იყო, ვიდ­რე კა­პი­ტა­ლიზ­მი. მთე­ლი ცივი ომის გან­მავ­ლო­ბა­ში კუბა სსრ კავ­ში­რის ეკო­ნო­მი­კურ და სამ­ხედ­რო დახ­მა­რე­ბას ეყ­რდნო­ბო­და.

1963 წლის 27 აპ­რილს კუ­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ის ლი­დე­რი პირ­ვე­ლად ეწ­ვია საბ­ჭო­თა კავ­შირს და ეს ვი­ზი­ტი 40 დღეს გაგ­რძელ­და (სულ კას­ტრო სსრკ-ში ათ­ჯერ ჩა­ვი­და). მან მო­ი­ნა­ხუ­ლა მრა­ვა­ლი ქა­ლა­ქი, ფაბ­რი­კა-ქარ­ხნე­ბი, სა­ი­დუმ­ლო სამ­ხედ­რო ბა­ზე­ბი… ატო­მუ­რი წყალ­ქვე­შა ნა­ვიც კი და­ათ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­ნეს. მოს­კოვ­ში პი­რა­დი დაც­ვის გა­რე­შე გა­ი­სე­ირ­ნა, ესა­უბ­რა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­საც და რი­გით მო­ქა­ლა­ქე­ებ­საც. ფი­დე­ლი პირ­ვე­ლი უცხო­ე­ლი იყო, ვინც მავ­ზო­ლე­უ­მის ტრი­ბუ­ნა­ზე მოხ­ვდა და ვინც საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის გმი­რის წო­დე­ბა მი­ი­ღო.

კას­ტრო სა­უბ­რობ­და საბ­ჭო­თა კავ­შირ­ში სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, ხში­რად აღ­ნიშ­ნავ­და კუ­ბა­ში სო­ცი­ა­ლის­ტურ მშე­ნებ­ლო­ბა­ში საბ­ჭო­თა გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბას. ის ხაზს უს­ვამ­და, რომ საბ­ჭო­თა ხალ­ხმა “თა­ვი­სი სიყ­ვა­რუ­ლი კუ­ბის მი­მართ საქ­მით გა­მო­ხა­ტა”.

ვი­ზი­ტი­სას კას­ტრო და ხრუშ­ჩო­ვი შე­თან­ხმდნენ შაქ­რის ექ­სპორტზე. თუმ­ცა, კუ­ბა­სა და სსრ კავ­შირს შო­რის ერ­თგვა­რი და­ძა­ბუ­ლო­ბაც იყო. კას­ტრომ უფრო მჭიდ­რო კონ­ტაქ­ტი და­ამ­ყა­რა ჩი­ნე­თის სა­ხალ­ხო რეს­პუბ­ლი­კას­თან, იყე­ნებ­და რა სსრკ-ჩი­ნე­თის უთან­ხმო­ე­ბას, თუმ­ცა ისიც გა­ნა­ცხა­და, რომ ყვე­ლა სო­ცი­ა­ლის­ტურ ქვე­ყა­ნას­თან ძმურ ურ­თი­ერ­თო­ბას შე­ი­ნარ­ჩუ­ნებ­და. სსრკ-ჩი­ნე­თის და­პი­რის­პი­რე­ბამ ასე­ვე იმოქ­მე­და კას­ტროს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ზე ჩე გე­ვა­რას­თან, რო­მელ­მაც მაოს თვალ­საზ­რისს და­უ­ჭი­რა მხა­რი. 1966 წელს ჩე გე­ვა­რა ბო­ლი­ვი­ა­ში გა­ემ­გზავ­რა, სა­დაც წა­რუ­მა­ტებ­ლად სცა­და რე­ვო­ლუ­ცი­ის მო­წყო­ბა…

ნი­კი­ტა ხრუშ­ჩოვს უყ­ვარ­და აფხა­ზეთ­ში სტუმ­რო­ბა და კომ­პარ­ტი­ის სა­ოლ­ქო კო­მი­ტე­ტის პირ­ველ მდი­ვან მი­ხე­ილ ბღაჟ­ბას­თან სა­პა­ტიო უცხო­ე­ლი სტუმ­რე­ბიც ჩაჰ­ყავ­და. ასე მოხ­ვდა აფხა­ზეთ­ში კუ­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ის ლი­დე­რიც. მის­თვის სუფ­რა გუ­და­უ­თის რა­ი­ო­ნის დუ­რიფ­შის მი­ლი­ო­ნერ კოლ­მე­ურ­ნე­ო­ბა­ში გა­ი­შა­ლა.

სუფ­რა­ზე ბევ­რი სა­დღეგ­რძე­ლო ით­ქვა. როცა თა­მა­დამ ყან­წის და­ლე­ვა მო­ი­თხო­ვა, საბ­ჭო­თა ხელ­მძღვა­ნელ­მა უყოყ­მა­ნოდ და­ლია, ფი­დელ­მა კი მოს­ვა და ღვი­ნის დიდი ნა­წი­ლი გა­დაღ­ვა­რა. ბღაჟ­ბამ ხრუშ­ჩოვს მი­ა­ნიშ­ნა: “აფხა­ზი გლე­ხე­ბი გვი­ყუ­რე­ბენ და ვერ გაგ­ვი­გე­ბენ, შე­იძ­ლე­ბა თქვან, პურ­მა­რილ­ზე ფეხი გვიკ­რაო”. ნი­კი­ტა­მაც კვლავ მო­ი­თხო­ვა სავ­სე ყან­წი და კუ­ბე­ლიც იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და, სას­მი­სი და­ე­ცა­ლა…

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები