საზოგადოება

რა ცვლილებები იგეგმება სკოლებში ახალი სასწავლო წლიდან – სამინისტროს წარმომადგენელი სიახლეებზე

სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რის და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტროს ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის მარ­თვი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი მა­რი­ამ ჩი­ქო­ბა­ვა “ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან” იმ ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ სა­უბ­რობს, რო­მე­ლიც 2018-2019 წლის სას­წავ­ლო წლის­თვის სკო­ლებ­შია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი.

ჩი­ქო­ბა­ვას გან­მარ­ტე­ბით, ერთ-ერთი, რა­საც სა­მი­ნის­ტრო გეგ­მავს, ელექტრო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლის ფორ­მი­რე­ბა და მისი გა­მარ­ტი­ვე­ბაა. რო­გორც რეს­პონ­დენ­ტმა აღ­ნიშ­ნა, ელექტრო­ნულ­მა ჟურ­ნალ­მა სა­მა­გი­დო ჟურ­ნა­ლი მთლი­ა­ნად უნდა ჩა­ა­ნაც­ვლოს.

„ეს ჟურ­ნა­ლი მო­სახ­მა­რად უნდა იყოს მარ­ტი­ვი, და­ზო­გოს პე­და­გო­გის დრო. ეს აუ­ცი­ლებ­ლად გა­და­ხა­ლის­დე­ბა. ვფიქ­რობ, რომ ელექტრო­ნულ ჟურ­ნალს ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა არ აქვს, მისი გა­უქ­მე­ბა არ იგეგ­მე­ბა. არ უნდა მოხ­დეს ისე­თი შეც­დო­მე­ბი, რო­გო­რიც ახლა საკ­მა­ოდ ხში­რად გვაქვს, მა­გა­ლი­თად, იყო შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც მოს­წავ­ლე მე­დალ­ზე წა­რად­გი­ნეს, თუმ­ცა, შე­ფა­სე­ბა არას­წო­რად იყო გა­მოყ­ვა­ნი­ლი, შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბა აკ­ლდა და ა.შ.

ათო­ბით გა­ნა­ცხა­დის გან­ხილ­ვა გვი­წევს იმის გამო, რომ მოს­წავ­ლე მედ­ლის გა­რე­შე დარ­ჩა, ან „ჩემი პირ­ვე­ლი კომ­პი­უ­ტე­რის“ ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რი ვერ გახ­და. ელექტრო­ნულ­მა ჟურ­ნალ­მა უნდა ჩა­ა­ნაც­ვლოს სა­მა­გი­დო ჟურ­ნა­ლი, ორი­ვე ერ­თად ვერ იქ­ნე­ბა. ეს კარ­გი იქ­ნე­ბა მშობ­ლის­თვი­საც, რად­გან მას ონ­ლა­ინ­რე­ჟიმ­ში, სახ­ლი­დან გა­უს­ვლე­ლად ექ­ნე­ბა წვდო­მა, რას აკე­თებს მისი შვი­ლი სკო­ლა­ში, რა პრობ­ლე­მე­ბი და მიღ­წე­ვე­ბი აქვს.

სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში ოფი­ცი­ა­ლუ­რად ახლა ასე არ არის. ელექტრო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლის სის­ტე­მა კარ­გად არის და­ნერ­გი­ლი კერ­ძო სკო­ლებ­ში. თუმ­ცა, რო­დის ჩა­ა­ნაც­ვლებს სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში ელექტრო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლი სა­მა­გი­დო ჟურ­ნალს, ამის თქმა გა­მი­ჭირ­დე­ბა“, – გა­ნა­ცხა­და ჩი­ქო­ბა­ვამ.

რაც შე­ე­ხე­ბა გაკ­ვე­თი­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბას, რეს­პონ­დენ­ტის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­წყე­ბით კლას­ში გაკ­ვე­თი­ლე­ბის ხან­გრძლი­ვო­ბა მცირ­დე­ბა.

„გაკ­ვე­თი­ლე­ბის ხან­გრძლი­ვო­ბა მე-2 კლას­ში 5 წუ­თით შემ­ცირ­და და ნაც­ვლად 45 წუ­თი­სა, 40-წუ­თი­ა­ნი გახ­და; პირ­ველ კლას­ში გაკ­ვე­თი­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბა გან­სა­ზღვრუ­ლია 35 წუ­თით, მე-2 კლას­ში – 40 წუ­თით, ხოლო მე-3-მე-12 კლა­სებ­ში – 45 წუ­თით. გარ­და ამი­სა, პირ­ველ კლას­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გაკ­ვე­თი­ლის და­წყე­ბი­დან 15 წუ­თის შემ­დეგ, მას­წავ­ლე­ბელ­მა ბავ­შვე­ბი ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბით გა­ა­ვარ­ჯი­შოს, რად­გან პირ­ველკ­ლა­სე­ლებს გან­სა­კუთ­რე­ბით უჭირთ დიდ­ხანს ერთ ად­გი­ლას ჯდო­მა, ამი­ტომ მათ­თვის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ფორ­მის აქ­ტი­ვო­ბე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია“, – დას­ძი­ნა ჩი­ქო­ბა­ვამ.

ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის მარ­თვი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სის თქმით, კი­დევ ერთი ცვლი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა ის, რომ ქარ­თუ­ლი ენის გრა­მა­ტი­კის გაკ­ვე­თი­ლე­ბი მე-5, მე-6 კლა­სებ­ში ცალ­კე ჩა­ტარ­დე­ბა.

„ქარ­თულ ენა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში გვაქვს სი­ახ­ლე. ცალ­კე გა­მო­ი­ყო ენის კომ­პო­ნენ­ტი მე-5, მე-6 კლა­სებ­ში. აქამ­დე ქარ­თუ­ლი ენა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა გვქონ­და და ცალ­კე ენის კომ­პო­ნენ­ტი გა­მო­ყო­ფი­ლი არ იყო. მას­წავ­ლებ­ლის გა­და­სა­წყვე­ტია, რამ­დენ სა­ათს და­უთ­მობს ენის გაკ­ვე­თილს, მაგ­რამ ენის გრა­მა­ტი­კუ­ლი ას­პექ­ტი აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იყოს გა­მო­ყო­ფი­ლი. მა­გა­ლი­თად, კვი­რა­ში თუ 5 სა­ა­თია ენა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ზე გა­მო­ყო­ფი­ლი, აქე­დან მას­წავ­ლე­ბელ­მა თვი­თონ უნდა გან­სა­ზღვროს რამ­დე­ნი სა­ა­თი იქ­ნე­ბა ენის გაკ­ვე­თი­ლი.

შე­საძ­ლე­ბე­ლია ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი იყოს ლი­ტე­რა­ტუ­რის გაკ­ვე­თილ­თა­ნაც, თუმ­ცა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია ცალ­კე სა­ა­თიც და­უთ­მოს, რო­გორც ამას სა­ჭი­რო­ე­ბა მო­ი­თხოვს. ამის თხოვ­ნა თვი­თონ მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­გა­ნაც მო­დი­ო­და, რომ ცალ­კე ჩა­ე­ტა­რე­ბი­ნათ ენის გაკ­ვე­თი­ლე­ბი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თვის; ამას აქამ­დეც არა­ვინ უშ­ლი­დათ, მაგ­რამ მკა­ფი­ოდ გა­მოკ­ვე­თი­ლი არ იყო“, – გა­ნა­ცხა­და მა­რი­ამ ჩი­ქო­ბა­ვამ.

ამას­თან, სი­ახ­ლე­ე­ბი ელით მცირ­ე­კონ­ტინ­გენ­ტი­ან სკო­ლებს, სა­დაც შე­საძ­ლოა, ორ კლასს ერთი დამ­რი­გე­ბე­ლი ჰყავ­დეს. რო­გორც სა­მი­ნის­ტროს ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის მარ­თვი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი აღ­ნიშ­ნავს, მცირ­ე­კონ­ტინ­გენ­ტი­ან სკო­ლებ­ში სა­მი­ნის­ტროს რე­კო­მენ­და­ცი­აა, რომ ერთ დამ­რი­გე­ბელს არა­ნაკ­ლებ 10 მოს­წავ­ლე ჰყავ­დეს.

„კლასს აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ჰყავ­დეს დამ­რი­გე­ბე­ლი და ის აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იყოს იმა­ვე სკო­ლის პე­და­გო­გი. თუმ­ცა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია მცირ­ე­კონ­ტინ­გენ­ტი­ან სკო­ლებ­ში ორ კლასს ერთი დამ­რი­გე­ბე­ლი ჰყავ­დეს. ასეთ სკო­ლებ­ში ერ­თა­დერ­თი რე­კო­მენ­და­ცი­აა, რომ ერთ დამ­რი­გე­ბელს არა­ნაკ­ლებ 10 მოს­წავ­ლე ჰყავ­დეს“, – გა­ნა­ცხა­და მა­რი­ამ ჩი­ქო­ბა­ვამ.

მი­სი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, ამ ტი­პის სკო­ლებ­ში რამ­დე­ნი­მე სა­გან­ში, შე­საძ­ლოა, ორ კლასს ერთი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი გაკ­ვე­თი­ლი ჩა­უ­ტარ­დეს. ჩი­ქო­ბა­ვას ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მა­ღალმთი­ა­ნი რე­გი­ო­ნე­ბის სკო­ლებ­ში 1-ელი ან მე-3 და მე-2 და მე-4 კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბით კლას­კომ­პლექ­ტე­ბი შე­იქ­მნე­ბა.

„კლას­კომ­პლექ­ტში შე­საძ­ლე­ბე­ლია იყოს მაქ­სი­მუმ 10 მოს­წავ­ლე და შე­საძ­ლე­ბე­ლია გა­ერ­თი­ან­დეს ორი კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბი. მა­გა­ლი­თად, 1-ელი და მე-3 ან მე-2 და მე-4 კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბი ერთ კლას­ში. არ არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი, რომ ყვე­ლა სა­გან­ში ეს ბავ­შვე­ბი გა­ერ­თი­ან­დნენ. მა­გა­ლი­თად, ფი­ზი­კუ­რი აღ­ზრდის გაკ­ვე­თილ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია ასე­თი კლას­კომ­პლექ­ტის შექ­მნა და აქ შე­საძ­ლე­ბე­ლია ორზე მეტი კლა­სის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბაც კი. ან შე­საძ­ლოა, ხე­ლოვ­ნე­ბის გაკ­ვე­თილ­ზე მოხ­დეს დაჯ­გუ­ფე­ბა. ეს თვი­თონ სკო­ლამ უნდა გა­და­წყვი­ტოს, რო­გორ და­გეგ­მავს და რას გა­ა­კე­თებს.

თუ კარ­გად მოხ­დე­ბა და­რე­გუ­ლი­რე­ბა, ვნა­ხავთ, რომ უფ­როსკლა­სე­ლე­ბი საკ­მა­ოდ კარ­გი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი არი­ან უმ­ცროსკლა­სე­ლე­ბის­თვის, კარ­გად არი­ან ჩარ­თუ­ლე­ბი ამ სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში. რაც შე­ე­ხე­ბა მა­თე­მა­ტი­კის სა­განს, აქაც კი შე­საძ­ლე­ბე­ლია 1-ელი და მე-3 კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თვის ერთი გაკ­ვე­თი­ლის ჩა­ტა­რე­ბა, რად­გან თავ-თა­ვი­ან­თი სას­წავ­ლო პროგ­რა­მით ჩა­უ­ტარ­დე­ბათ მათ გაკ­ვე­თი­ლი. მერ­წმუ­ნეთ, ასეთ კლას­კომ­პლექ­ტში გა­ცი­ლე­ბით მეტ ცოდ­ნას მი­ი­ღე­ბენ მოს­წავ­ლე­ე­ბი, ვიდ­რე, 35-მოს­წავ­ლი­ან ჯგუფ­ში“, – გა­ნა­ცხა­და ჩი­ქო­ბა­ვამ.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close