სი­ცო­ცხლის ბო­ლომ­დე პრე­ზი­დენ­ტის პერ­სო­ნა­ლუ­რი დაც­ვით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა აღარ იქ­ნე­ბა.

უქ­მდე­ბა “სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის შე­სა­ხებ“ კა­ნონ­ში არ­სე­ბუ­ლი ჩა­ნა­წე­რი, რომ­ლის მი­ხედ­ვით, სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტს თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე არ­ჩე­ვის დღი­დან სი­ცო­ცხლის ბო­ლომ­დე ენიშ­ნე­ბა პერ­სო­ნა­ლუ­რი დაც­ვა სა­მუ­შაო ად­გი­ლას, მუდ­მივ და დრო­ე­ბით ად­გილ­სამ­ყო­ფელ­ში. მოქ­მედ კა­ნონ­ში დღეს ასე­ვე პირ­და­პირ წე­რია, რომ პრე­ზი­დენ­ტის უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის პე­რი­ოდ­ში მისი ოჯა­ხის წევ­რებს ენიშ­ნე­ბათ პერ­სო­ნა­ლუ­რი დაც­ვა და იგი უნარ­ჩუნ­დე­ბათ პრე­ზი­დენ­ტის უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის ვა­დის გას­ვლის შემ­დე­გაც, პრე­ზი­დენ­ტის სი­ცო­ცხლის ბო­ლომ­დე.

“სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის შე­სა­ხებ“ კა­ნონ­ში და­გეგ­მი­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბით კი, რო­მე­ლიც პარ­ლა­მენტს გან­სა­ხილ­ვე­ლად უკვე წა­რედ­გი­ნა, პრე­ზი­დენტს და ასე­ვე, პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრსა და პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რეს პერ­სო­ნა­ლუ­რი დაც­ვა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო წე­სით უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის ვა­დის გას­ვლის ან უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის შე­წყვე­ტის შემ­დეგ, ერთი წლის ვა­დით შე­უ­ნარ­ჩუნ­დე­ბათ.

ამას­თან, მთავ­რო­ბა სა­კუ­თა­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით და­ად­გენს, რა შემ­თხვე­ვა­ში შე­იძ­ლე­ბა გა­უგ­რძელ­დეთ მათ პერ­სო­ნა­ლუ­რი დაც­ვა აღ­ნიშ­ნუ­ლი ერთი წლის გას­ვლის შემ­დეგ. უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს, პრე­ზი­დენ­ტსა და პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რეს თა­ნამ­დე­ბობ­რი­ვი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის ვა­დის გას­ვლი­დან ან უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის შე­წყვე­ტი­დან ერთი წლის გას­ვლის შემ­დეგ, ასე­ვე მა­თი­ვე ოჯა­ხის წევ­რებს, აგ­რეთ­ვე უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის ვა­დის გას­ვლის ან უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის შე­წყვე­ტის შემ­დეგ სამ­სა­ხუ­რის სხვა და­სა­ცავ პი­რებ­სა და მათი ოჯა­ხის წევ­რებს დაც­ვა შე­იძ­ლე­ბა და­ე­ნიშ­ნოთ მთავ­რო­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით შე­სა­ბა­მი­სი საფრ­თხის არ­სე­ბო­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე – კერ­ძოდ, თუკი მათ სი­ცო­ცხლე­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბას საფრ­თხე ემუქ­რე­ბა.

უმაღ­ლე­სი სა­ხელ­მწი­ფო თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რებს სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვა არ შე­უ­ნარ­ჩუნ­დე­ბათ, თუკი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის შე­წყვე­ტა კონ­სტი­ტუ­ცი­ის დარ­ღვე­ვის ან და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნის გამო მოხ­დე­ბა.

კა­ნონპ­რო­ექ­ტი სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვის სპე­ცი­ა­ლურ­მა სამ­სა­ხურ­მა მო­ამ­ზა­და და ის გან­სა­ხილ­ვე­ლად მთავ­რო­ბამ პარ­ლა­მენტს უკვე წა­რუდ­გი­ნა.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები