პოლიტიკა

“მდიდარი, ჩრდილოვანი დონორი განაგრძობს დიდი პოლიტიკური გავლენის ქონას” – აშშ-ის ყოფილი ელჩები საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე

სა­ქარ­თვე­ლოს საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით „ამე­რი­კის ხმის“ ქარ­თუ­ლი რე­დაქ­ცია შე­ფა­სე­ბებს აქ­ვეყ­ნებს. მა­სა­ლის თა­ნახ­მად, ამ დრომ­დე მმარ­თველ პარ­ტი­ას კან­დი­და­ტი­არ წა­რუდ­გე­ნია, „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ არა­პირ­და­პი­რი მხარ­და­ჭე­რა სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილს აქვს, რო­მე­ლიც არ­ჩევ­ნებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სით იღებს.

ევ­რო­პუ­ლი პო­ლი­ტი­კის ანა­ლი­ზის ცენ­ტრის წარ­მო­მად­გენ­ლის დო­ნალდ ჯენ­სე­ნის გან­ცხა­დე­ბით, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი და სა­ქარ­თვე­ლოს მო­კავ­ში­რე­ე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო პე­რი­ოდს ახ­ლო­დან აკ­ვირ­დე­ბი­ან.

„სა­ქარ­თვე­ლომ ბოლო წლებ­ში, ამ კუ­თხით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პროგ­რე­სი გა­ნი­ცა­და, რა­საც და­სავ­ლე­თი აღი­ა­რებს. მა­ღა­ლი სტან­დარ­ტის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა ქვეყ­ნის დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი გარ­დაქ­მნის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია”, – აცხა­დებს ჯენ­სე­ნი.

დო­ნალდ ჯენ­სე­ნის შე­ფა­სე­ბით, მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის მხრი­დან და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი კან­დი­და­ტის მხარ­და­ჭე­რა, სა­კუ­თა­რი კან­დი­და­ტის წარ­დგე­ნის ნაც­ვლად, “არა­ჯან­სა­ღი” სვლაა.

“მმარ­თველ პარ­ტი­ას აქვს პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა მისი ამომ­რჩევ­ლის წი­ნა­შე და ბევ­რს არ ეს­მის, თუ რა­ტომ დგა­მენ ისი­ნი ამ ნა­ბიჯს. ამ დრო­ის­თვის „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა“ ამ სა­კი­თხზე გა­ყო­ფი­ლია, და მი­დის დის­კუ­სია იმა­ზე, რომ პარ­ტი­ის თავ­მჯდო­მა­რემ შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ი­ფიქ­როს და „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ კან­დი­და­ტი წა­რად­გი­ნოს. ის გან­ცხა­დე­ბე­ბი, რა­საც „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ლი­დე­რე­ბი აკე­თე­ბენ, ასუს­ტებს პრე­ზი­დენ­ტის ინ­სტი­ტუტს”, – აღ­ნიშ­ნა ჯენ­სენ­მა.

მისი თქმით, პრე­ზი­დენ­ტი კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი ბა­ლან­სის დამ­ცვე­ლია.

“სა­ქარ­თვე­ლოს სჭირ­დე­ბა პრე­ზი­დენ­ტი, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია და­იც­ვას კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი ბა­ლან­სი ძა­ლა­უფ­ლე­ბის შტო­ებს შო­რის. რო­მე­ლიც დე­მოკ­რა­ტი­ის გან­ვი­თა­რე­ბას, და­სავ­ლურ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს, და სა­ქარ­თვე­ლოს ნატო-სა და ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბას უჭერს მხარს”, – გა­ნა­ცხა­და ევ­რო­პუ­ლი პო­ლი­ტი­კის ანა­ლი­ზის ცენ­ტრის წარ­მო­მად­გენლ­მა.

ამას­თან, ამე­რი­კის ყო­ფი­ლი ელჩი სა­ქარ­თვე­ლო­ში კე­ნეტ ია­ლო­ვი­ცი კი ხაზს უს­ვამს არ­ჩევ­ნე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბას, რად­გან ეს სა­კონ­სტი­ტუ­ციო ცვლი­ლე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით ბოლო არ­ჩევ­ნე­ბია, სა­დაც პრე­ზი­დენ­ტი პირ­და­პი­რი წე­სით აირ­ჩე­ვა.

“მარ­თა­ლია, პრე­ზი­დენტს ნაკ­ლე­ბი ძა­ლა­უფ­ლე­ბა აქვს, თუმ­ცა მისი პო­ზი­ცია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია იდე­ე­ბის, პრინ­ცი­პე­ბის გა­მო­ხატ­ვი­სა და წი­ნა­და­დე­ბე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის კუ­თხით. ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი თა­ნამ­დე­ბო­ბაა. პრე­ზი­დენ­ტი შე­იძ­ლე­ბა არ ეთან­ხმე­ბო­დეს მთავ­რო­ბის მე­თა­ურს, და იდ­გეს მი­კერ­ძო­ე­ბუ­ლო­ბა­ზე მაღ­ლა და იმე­დი მაქვს, ეს ასე იქ­ნე­ბა”, – აცხა­დებს ია­ლო­ვი­ცი.

კი­დევ ერთი ამე­რი­კის ყო­ფი­ლი ელჩი სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ასე­ვე “რენ­დის კორ­პო­რა­ცი­ის” უფ­რო­სი მკლე­ვა­რი უი­ლი­ამ კორტნი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზე ჩრდი­ლო­ვა­ნი გავ­ლე­ნის შე­სა­ხებ სა­უბ­რობს.

მი­სი­ვე თქმით, პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ე­ბის ცალ­კე­უ­ლი პი­როვ­ნე­ბე­ბის გარ­შე­მო გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა ანა­წევ­რებს პო­ლი­ტი­კურ სპექტს.

“ეს არ­ჩევ­ნე­ბი უჩ­ვე­უ­ლოა. სა­კონ­სტი­ტუ­ციო ცვლი­ლე­ბებ­მა პრე­ზი­დენ­ტის როლი შე­ამ­ცი­რა, მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა დღე­ვან­დელ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა ბევ­რი პა­ტი­ვის­ცე­მა და­იმ­სა­ხუ­რა. ცოტა ხნის წინ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­დად­გა. მდი­და­რი, ჩრდი­ლო­ვა­ნი დო­ნო­რი გა­ნაგ­რძობს არაპ­რო­პორ­ცი­უ­ლად დიდი პო­ლი­ტი­კუ­რი გავ­ლე­ნის ქო­ნას”, – გა­ნა­ცხა­და კორტნ­მა.

საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში 28 ოქ­ტომ­ბერს გა­ი­მარ­თე­ბა. ეს სა­ქარ­თვე­ლოს დღე­ვან­დე­ლი კონ­სტი­ტუ­ცი­ით ბოლო არ­ჩევ­ნე­ბია, როცა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი პირ­და­პი­რი, სა­ყო­ველ­თაო, წე­სით აირ­ჩე­ვა.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close