პოლიტიკა

“მდიდარი, ჩრდილოვანი დონორი განაგრძობს დიდი პოლიტიკური გავლენის ქონას” – აშშ-ის ყოფილი ელჩები საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე

სა­ქარ­თვე­ლოს საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით „ამე­რი­კის ხმის“ ქარ­თუ­ლი რე­დაქ­ცია შე­ფა­სე­ბებს აქ­ვეყ­ნებს. მა­სა­ლის თა­ნახ­მად, ამ დრომ­დე მმარ­თველ პარ­ტი­ას კან­დი­და­ტი­არ წა­რუდ­გე­ნია, „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ არა­პირ­და­პი­რი მხარ­და­ჭე­რა სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილს აქვს, რო­მე­ლიც არ­ჩევ­ნებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სით იღებს.

ევ­რო­პუ­ლი პო­ლი­ტი­კის ანა­ლი­ზის ცენ­ტრის წარ­მო­მად­გენ­ლის დო­ნალდ ჯენ­სე­ნის გან­ცხა­დე­ბით, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი და სა­ქარ­თვე­ლოს მო­კავ­ში­რე­ე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო პე­რი­ოდს ახ­ლო­დან აკ­ვირ­დე­ბი­ან.

„სა­ქარ­თვე­ლომ ბოლო წლებ­ში, ამ კუ­თხით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პროგ­რე­სი გა­ნი­ცა­და, რა­საც და­სავ­ლე­თი აღი­ა­რებს. მა­ღა­ლი სტან­დარ­ტის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა ქვეყ­ნის დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი გარ­დაქ­მნის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია”, – აცხა­დებს ჯენ­სე­ნი.

დო­ნალდ ჯენ­სე­ნის შე­ფა­სე­ბით, მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის მხრი­დან და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი კან­დი­და­ტის მხარ­და­ჭე­რა, სა­კუ­თა­რი კან­დი­და­ტის წარ­დგე­ნის ნაც­ვლად, “არა­ჯან­სა­ღი” სვლაა.

“მმარ­თველ პარ­ტი­ას აქვს პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა მისი ამომ­რჩევ­ლის წი­ნა­შე და ბევ­რს არ ეს­მის, თუ რა­ტომ დგა­მენ ისი­ნი ამ ნა­ბიჯს. ამ დრო­ის­თვის „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა“ ამ სა­კი­თხზე გა­ყო­ფი­ლია, და მი­დის დის­კუ­სია იმა­ზე, რომ პარ­ტი­ის თავ­მჯდო­მა­რემ შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ი­ფიქ­როს და „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ კან­დი­და­ტი წა­რად­გი­ნოს. ის გან­ცხა­დე­ბე­ბი, რა­საც „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ლი­დე­რე­ბი აკე­თე­ბენ, ასუს­ტებს პრე­ზი­დენ­ტის ინ­სტი­ტუტს”, – აღ­ნიშ­ნა ჯენ­სენ­მა.

მისი თქმით, პრე­ზი­დენ­ტი კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი ბა­ლან­სის დამ­ცვე­ლია.

“სა­ქარ­თვე­ლოს სჭირ­დე­ბა პრე­ზი­დენ­ტი, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია და­იც­ვას კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი ბა­ლან­სი ძა­ლა­უფ­ლე­ბის შტო­ებს შო­რის. რო­მე­ლიც დე­მოკ­რა­ტი­ის გან­ვი­თა­რე­ბას, და­სავ­ლურ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს, და სა­ქარ­თვე­ლოს ნატო-სა და ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბას უჭერს მხარს”, – გა­ნა­ცხა­და ევ­რო­პუ­ლი პო­ლი­ტი­კის ანა­ლი­ზის ცენ­ტრის წარ­მო­მად­გენლ­მა.

ამას­თან, ამე­რი­კის ყო­ფი­ლი ელჩი სა­ქარ­თვე­ლო­ში კე­ნეტ ია­ლო­ვი­ცი კი ხაზს უს­ვამს არ­ჩევ­ნე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბას, რად­გან ეს სა­კონ­სტი­ტუ­ციო ცვლი­ლე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით ბოლო არ­ჩევ­ნე­ბია, სა­დაც პრე­ზი­დენ­ტი პირ­და­პი­რი წე­სით აირ­ჩე­ვა.

“მარ­თა­ლია, პრე­ზი­დენტს ნაკ­ლე­ბი ძა­ლა­უფ­ლე­ბა აქვს, თუმ­ცა მისი პო­ზი­ცია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია იდე­ე­ბის, პრინ­ცი­პე­ბის გა­მო­ხატ­ვი­სა და წი­ნა­და­დე­ბე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის კუ­თხით. ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი თა­ნამ­დე­ბო­ბაა. პრე­ზი­დენ­ტი შე­იძ­ლე­ბა არ ეთან­ხმე­ბო­დეს მთავ­რო­ბის მე­თა­ურს, და იდ­გეს მი­კერ­ძო­ე­ბუ­ლო­ბა­ზე მაღ­ლა და იმე­დი მაქვს, ეს ასე იქ­ნე­ბა”, – აცხა­დებს ია­ლო­ვი­ცი.

კი­დევ ერთი ამე­რი­კის ყო­ფი­ლი ელჩი სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ასე­ვე “რენ­დის კორ­პო­რა­ცი­ის” უფ­რო­სი მკლე­ვა­რი უი­ლი­ამ კორტნი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზე ჩრდი­ლო­ვა­ნი გავ­ლე­ნის შე­სა­ხებ სა­უბ­რობს.

მი­სი­ვე თქმით, პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ე­ბის ცალ­კე­უ­ლი პი­როვ­ნე­ბე­ბის გარ­შე­მო გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა ანა­წევ­რებს პო­ლი­ტი­კურ სპექტს.

“ეს არ­ჩევ­ნე­ბი უჩ­ვე­უ­ლოა. სა­კონ­სტი­ტუ­ციო ცვლი­ლე­ბებ­მა პრე­ზი­დენ­ტის როლი შე­ამ­ცი­რა, მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა დღე­ვან­დელ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა ბევ­რი პა­ტი­ვის­ცე­მა და­იმ­სა­ხუ­რა. ცოტა ხნის წინ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­დად­გა. მდი­და­რი, ჩრდი­ლო­ვა­ნი დო­ნო­რი გა­ნაგ­რძობს არაპ­რო­პორ­ცი­უ­ლად დიდი პო­ლი­ტი­კუ­რი გავ­ლე­ნის ქო­ნას”, – გა­ნა­ცხა­და კორტნ­მა.

საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში 28 ოქ­ტომ­ბერს გა­ი­მარ­თე­ბა. ეს სა­ქარ­თვე­ლოს დღე­ვან­დე­ლი კონ­სტი­ტუ­ცი­ით ბოლო არ­ჩევ­ნე­ბია, როცა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი პირ­და­პი­რი, სა­ყო­ველ­თაო, წე­სით აირ­ჩე­ვა.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

62 Comments

 1. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 2. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 3. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 4. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 5. magnificent points altogether, you just received a new reader. What might you recommend in regards to your post that you simply made some days ago? Any positive?

 6. Write more, thats all I hsve to say. Literally,
  iit seems as though you relied on the video to mawke your point.
  You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence
  on just posting videos to your blog when you could bee givinng us something informative to read?

  webpage

  Consequently, to acquire such athletes, the Indonesian net branded Bwinbet365 is a greater space to go to along with take pleasure
  in slot machine wagering sport. It marked the launchh
  of the worldwide Polio Eradication Initiative, spearheaded bby nationwide governments,
  the World Health Organization, Rotary International, the U.S.
  Only your firm resolution and support from your shut ones can work succhessfully for overcoming addiction.

 7. I simply had to thank you very much yet again. I am not sure the things that I would have sorted out in the absence of the tactics documented by you regarding such area. It was before a real challenging scenario in my view, however , discovering a new well-written technique you handled it forced me to cry over joy. I’m just grateful for this support and as well , pray you realize what an amazing job you’re doing teaching the others with the aid of your webpage. I’m certain you haven’t encountered all of us.

 8. It is truly a nice and helpful piece of information. I?m happy that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 9. Nice blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 10. Thank you for making the honest effort to discuss this. I feel very sturdy about it and would like to learn more. If it’s OK, as you achieve extra in depth knowledge, could you mind adding more articles very similar to this one with additional info? It might be extraordinarily helpful and useful for me and my friends.

 11. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve
  been trying for a while but I never seem
  to get there! Cheers

 12. These are actually enormous ideas in about blogging.
  You have touched some nice things here. Any way keep up
  wrinting.

 13. I simply present your website a couple weeks ago and that i tend to be learning the idea daily. You’ve substantial amount of tips next and i also relish your thing about the homepage insanely. Cultivate acknowledge that there are energy!

 14. I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really really pleasant article on building up new website.

 15. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 16. I’ve learn some excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you place to create this type of great informative web site.

 17. Heya i’m for the first time here. I found this board aand I find It really helpful & it helped me out a
  lot. I’m hoping to give one thing back and aid others such
  as you helpsd me.
  webpage

  With one free spins slot games, gamers can win thanks
  prizes. Each table supplies an enormous quantity of fesatures
  that solely addd to the already excessive degree of high quality,
  like reside chats, 3D views, totally differennt digicam angles, statistics
  such as roulette’s present hot and chilly numbers, andd the abilikty to
  view a history or your highest wins or previous bets.

  Even If they’re licensed, nevertheless, the possibility is nevertheless there that you couuld also be manipulated into taking part in best online casino games the place
  you will have hardly any probability to win cash
  or even make your money.

 18. Hello, i feel that i noticed you visited my web site thus i got here to go back the prefer?.I’m
  attempting to in finding issues to enhance my website!I
  suppose its good enough to use a few of your ideas!!

 19. Why people still use to read news papers when in this
  technological globe everything iss available on web?
  web site

  You will need to of course understand how to attain a hand.
  300 Netent Free Spins in Casino Gods for Newbies
  Casino Gods is now providing its new players a profitable bonus provide including 300 Netent free
  spins. After all, players from around the globe
  cann experience BetOnline’s large collection of BTC on line casino video gakes — but U.S.

 20. This post will assist the internet viewers for creating
  new website or even a blog from start to end.
  homepage

  It is a good suggestion tto seek for a reliable site which
  presents attention-grabbing playing games and the opportunity too all players to win prizes.
  Usually there are larhe prizes, but additionally rather more gamers compete for luck.

  These is because all of them find out about the online video games
  and are having the propesr information of how you can tackle the IGT Online Slots machine ass properly because the star
  trek slpt machine.

 21. hey there andd thank you for your information – I have certainly picked up
  anything new from right here. I did howwever expertise a feew technical issues usijg this site,
  since I experienced to reload the websie many times previous to I could geet it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not
  that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damagee your high-quality score if ads
  and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my
  e-mail and could look out for a lot more of your respective fascinating
  content. Ensure that you update this agajn soon.
  web page

  Is there a distinction between free spins and further spins?
  If they say that they will repair that broken head light the following week after you bbuy it, get the promise annd decision date in writing.
  Players who win may be highher off getting their prize on-line reasonably than casing all their chips and bringing home a
  bag full of money.

 22. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pctures
  aren’t loaqding correctly. I’m not sude why but I think its a linking issue.
  I’ve tried iit in two different web browsers andd bboth show the same results.

  webpage

  Your Cashmio onlpine casino gives a big selection of slots, jackpots, and table games in your online leisure.
  5. Look to wager on teams with Quarterback Field Managers There
  is a difference between great quarterback play based mostly on stats andd nicce quarterback play primarily based on successful.
  Macau´s government has pressured operators to safeguard the livelihoods of gaming staff,
  ordering one firm final month to rehire over 200 staff it haad laid off because of the drop in enterprise attributable to the
  coronavirus.

 23. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!

 24. This is a topic that is close to my heart…
  Take care! Where are your contact details though?
  Câu lạcbộ chơi kiếm tiền web page câu
  lạc bộ trò chơi chơi miễn phí

 25. This is really fascinating, You’re an overly skilled blogger. I’ve joined your rss feed and stay up for in search of more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 26. What’s up mates, its wonderful piece of writing on the topic of eduucationand completely
  explained, keep it up all the time.
  site

 27. Its like you read my mind! Yoou seem to know so much
  about this, like you wrote the book in iit or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a
  little bit, but instead of that, this is wonderful blog.
  An excelent read. I’ll definitely be back.
  homepage

 28. I have recently started a web site, the information you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 29. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 30. Superb post however , I was wondering if you could write a
  litte more on this subject? I’d be very grateful if
  you could elaborate a little bit more. Many thanks!

 31. Greetings! Very useful advice in this particular post!

  It is the little changes which will make the greatest changes.

  Thanks a lot for sharing!

 32. After it was axed, Cartoon Network revived the grownup cartoon and has allowed it
  to exist within the pop culture realm for what seems like an eternity.

  Fox also didn’t like the unique pilot, so it aired the episodes
  out of order. Fox canceled “Firefly” after 14 episodes have been filmed, but solely
  eleven had been ever aired. Though highschool is often painful, having your
  present canceled doesn’t should be. The present
  was canceled despite the overwhelming expertise within. And the present was typically so darkish.
  Turns out, the little sci-fi show struggling to survive is definitely struggling no extra.

  The network wanted extra drama and romance despite the fact
  that the spaceship’s second in command, Zoe, was happily married
  to the pilot, and will never afford to hook
  up with the captain. But critics did love “Freaks and Geeks” even as viewers avoided it.
  But the network switched its time spot a number of occasions inflicting viewers to drop
  away. When it dropped “Star Trek” after simply two seasons, the viewers rebelled.

  my web-site slottotal777

 33. And for good purpose: It was sluggish, it looked completely different
  than marketed, there were no USB ports without a bulky adapter, the
  microSD reminiscence card slot wasn’t spring loaded, so it was nearly unattainable to get the card out.
  Thus, in Slot Filling degree, we further
  label “耐克”(Nike) as Brand Property (B-Brand/I-Brand),
  and “黑色”(black) as Color Property (B-Color/I-Color). Without an APX radio, some first responders
  must carry multiple radio, or depend on info from dispatchers earlier than proceeding with very important response activities.
  The Craig Web site doesn’t present any info on retail locations where they
  can be found for buy (or really useful retail costs, as we talked about previously).
  The Maylong Web site is maddeningly obscure at greatest, and simply plain inaccurate at worst.

  Web site to can help you see your train data — you’ve got to attach the detachable USB thumb drive to a pc to sync the information it collects.
  For more data on slicing-edge merchandise, award a while to the
  hyperlinks on the subsequent page. That means that when catastrophe strikes, first responders from a large variety of
  companies can talk and coordinate in real time.

 34. There was no seen colour bleed, though this has been known to differ somewhat from panel to panel in numerous laptops of the same model.
  399 to purchase two XO laptops — one for the purchaser and one for
  a baby in need in a foreign country. Beyond that, if a Thinkware cable breaks or goes bad on the
  street, you’ll have to order online and wait.

  The rear camera is fixed on its semi-permanent mount, though the cable is removable.
  These days, it appears just like the Internet has almost made traditional
  cable television out of date. The other big addition is tactical gear, an choice which lets you surrender
  your major weapon slot in favour of a powerful strategic gadget, like a
  drone or EMT gear. Alice Cooper and the Tome
  of Madness serves as a companion piece to Cooper’s online slot game of the identical identify.
  And the identical goes for other points of the vacation seasons — from events and household dinners to gift giving.

 35. obviously like your web-site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your
  posts. A number of them are rife with spelling problems and I
  in finding it very bothersome to tell the truth on the other hand I’ll surely come back again.

 36. Thanks for every other fantastic post. Where else may anybody get that type of info in such a perfect means of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the look for such information.

 37. Such a digitized service-getting choice saves numerous time and vitality.
  So all operations would be held by way of the digitized
  app platform, building it accordingly is very important ever.
  The superior tech-stacks like Golang, Swift, PHP, MongoDB, and MySQL assist in the development segment for constructing an immersive app design. Strongest Admin Control – As the
  admin management panel is robust enough to execute an immersive person management, the admin can add or take away any customers underneath calls for (if
  any). By which, the entrepreneurs right now showing interest in multi-service startups are elevated as per demands.
  Most people at this time are aware of the concept: You may have issues you don’t necessarily want however others are willing to buy,
  and you may auction off the objects on eBay or other on-line auction websites.
  Online Payment – The online cost choice at the moment is
  used by most clients attributable to its contactless technique.
  GPS Tracking – Through the GPS tracking facilitation signifies reside route mapping online, the delivery personalities and
  the service handlers may reach clients on time.
  If you are in one of the 50 main cities that it covers, this app is a useful device for tracking down those local favorites.

  my web blog :: https://xn--12cfb0ek1dmds0cd1b9bxa1g1lxa.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close