საინტერესო

თამადა და სადღეგრძელოების თანმიმდევრობა

თამადა, ქართული პურობის, სუფრის გამძღოლი. ჩვეულებრივ, მასპინძელი ან თანამეინახენი თამადად ირჩევენ ჭარმაგ პატივსაცემ მამაკაცს, რომელიც სუფრის თადარიგის მცოდნედ და მჭევრმეტყველად ითვლება. სუფრის დანიშნულების (ქორწილი, ძეობა, დღეობა, ქელეხი და სხვა) მიხედვით, თამადას ევალება ტრადიციული სადღეგრძელოების წარმოთქმა, სმის წესების, სუფრის წესრიგის, ცეკვა-სიმღერისა და ლხინის მთლი მსვლელობის რეგულირება. ეთნოგრაფიული მონაცემებით, ძველად ოჯახებში თამადობას ბავშვობიდანვე აჩვევდნენ. საქართველოს მთიანეთის საკულტო დღეობა-წვეულებებზე თამადას არ ირჩევდნენ – მის მოვალეობას ხევისბერი ან გვარ-ხატის რომელიმე მსახური ასრულებდა, საოჯახო სარიტუალო პურობას კი ოჯახის უფროსი მამაკაცი უძღვებოდა. ზემო სვანეთში “თამადა”, “თამათა” ერქვა თიბვის მესვეურს, წინამძღოლს, რომელიც მუშაობისას სიმღერას იწყებდა. “თამადის” ნაცვლად ზოგჯერ თურქულიდან შემოსულ სიტყვას “ტოლუმბაშსაც” (თურქ. toplum başı – თავყრილობის/შეკრების უფროსი/თავი/ მეთაური) ხმარობენ. ალ. ჯამბაკურ-ორბელიანის ცნობით, “ტოლუმბაში” “ამხანაგების თავს” ნიშნავს.თანამედროვე ფასეულობების მიმართება ქართულ ტრადიციებთან და ფასეულებათა ევოლუცია. თამადა – ეს არის ლხინის ან მწუხარების მიმდინარეობის ორგანიზების ცენტრალური ფიგურა. მას საქვეყნოდ ირჩევს ოჯახის უფროსი. ამ რიტუალით იგი ხაზს უსვამს თამადის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. თამადა სასურველია იყოს იმ საზოგადოებაში პატივცემული, განათლებული, ენაწყლიანი, მომთმენი. უნდა იცნობდეს ოჯახს, შეკრებილ საზოგადოებას, ქართული სუფრის ტრადიციებს, მსვლელობას. დღევანდელ რეალობაში მთავარია თამადას ეკავოს კარგი თანამდებობა და სხვას უკვე ყურადღება არ ექცევა. თამადის ძირითადი მოვალეობაა მოახდინოს ლხინის მსვლელობის ორგანიზება. ამისათვის მისი მთავარი ინსტრუმენტი არის სადღეგრძელო, მისი შინაარსი, სადღეგრძელოთა რიგი და მათი მონაცვლეობის ტემპი. სადღეგრძელო, თავისი შინაარსით, არის ლოცვის ვარიანტი. სასურველია, თამადის სიტყვა არ სცილდებოდეს სწრაფი აღქმის ზღვარს (სავარაუდოდ 3-4 წუთი). ის, რომ თამადის სიტყვა არ უნდა სცილდებოდეს 3-4 წუთს, დღეს უკვე თამადას შეუძლია 10 წუთი ილაპარაკოს, რაც მონოტორულია და სუფრის წევრების დაინტერესებას ვერ ახდენს და ხშირ შემთხვევებში არც უსმენენ მას. თამადა ვალდებულია ყოველთვის ახსოვდეს _ ადამიანები ლხინში მოდიან გასართობად. გართობის ყველაზე მიმზიდველი ფორმა არის ურთიერთობა. თამადა კი არის ამის ხელის შემწყობი ( ყველამ კარგად იცის რა შემაწუხებელია გაუთავებელი “მომისმინეთ, მომისმინეთ”) სადღეგრძელოთა რიგი განსაზღვრულია. მასში შეიძლება გამოვყოთ რამდენიმე ჯგუფი, რიგითობის მიხედვით. პირველი სადღეგრძელო არის მადლობა ღმერთს! სადღეგრძელოთა პირველ ჯგუფს განეკუთვნება სადღეგრძელოები ლხინის მიზეზის გარშემო (იუბილარის, მექორწილეების, მათი ოჯახის წევრებისა და ნათესავების და სხვ.); მეორე ჯგუფს განეკუთვნება აუცილებელი სადღეგრძელოები (წასულების, სამშობლოს, დამსწრე საზოგადოების პერსონულად ან გარკვეული ჯგუფების მიხედვით და სხვ.); მესამე ჯგუფს განეკუთვნება თავისუფალი სადღეგრძელოები . ევოლუცია განიცადა სადღეგრძელოთა თანმიმდევრობამ. დღეს ხალხს თავისუფალი სადღეგრძელოები ურჩევნია, ვიდრე მშვიდობის , სამშობლოს და ა.შ სადღეგრძელოების თქმას. თამადის ინსტიტუტი თამადობა – ქართული წესისა და რიგის წარმოჩინება გახლავთ, ამიტომ იგი შინაგანი მოწოდება, თავისებური ხელოვნებაა. თამადად არ იბადებიან, თამადად ყალიბდებიან. თამადად ძირითადად ირჩევენ ჭარმაგ, გამოცდილ, ღირსეულ, პატივსაცემ მამაკაცს, რომელიც ტრადიციის, სუფრის წეს-ჩვეულებების, თადარიგის მცოდნედ და მჭევრმეტყველად ითვლება. სუფრის დანიშნულების მიხედვით თამადას ევალება – ტრადიციული სადღეგრძელოების წარმოთქმა, სუფრაზე წესრიგის დამყარება, სმის წესების დაცვა, ცეკვა-სიმღერის და ლხინის. მთელი მსვლელობის რეგულირება. იგი მთავარი ფიგურაა სუფრაზე, ხოლო თამადობა ყოველთვის საპატიო საქმედ ითვლებოდა. საქართველოში, სადაც ასე ზედმიწევნით არის შესწავლილი და დახვეწილი სათამადო ხელოვნება, მაგიდის ესთეტიკა, თამადობასა და სუფრაზე პირველობისათვის ბრძოლა ყოველთვის გაძნელებულია. ამ თავისებურად საინტერესო შეჯიბრებაში უდავოდ უპირატესობა უნდა მიენიჭოს მას, ვის სიტყვაშიც მკაფიოდ ჩანს ეროვნული ძარღვი და ქართველი კაცის ბუნება, ამავე დროს იგი უნდა ხიბლავდეს სუფრის წევრებს ლაპარაკის მანერით, დიქციით, არტისტულობით, ოქროპირობით, მუსიკალურობით; ფიზიკურადაც საინტერესო კაცი უნდა იყოს, რომ ხალხმა ყური ათხოვოს; თავისთავად კარგი სმაც უნდა შეეძლოს. თამადა თუ არ არის დიდი იმპროვიზატორი, თუ ის მხოლოდ გამზადებულ, დაშტამპულ სადღეგრძელოებს ამბობს – ცუდი თამადაა. რომ იტყვიან, როგორც ნიჭიერმა მსახიობმა, თამადამაც სუფრაზე მხატვრული სახე უნდა შექმნას. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ძველად ქართულ ოჯახებში თამადობას ბავშვობიდანვე აჩვევდნენ, რაც ეთნოგრაფიული მონაცემებითაც დასტურდება, ეს უკანასკნელი კი სმაში როდი გამოიხატებოდა, არამედ ადათ-წესების და წეს-ჩვეულებების ცოდნაში. ყოველი თამადა ინდივიდუალური თვისებებით ხასიათდება, შეუძლებელია მათი ერთმანეთთან მსგავსება, რადგან თითოეულ მათგანს თავისი პიროვნებისათვის დამახასიათებელი მასშტაბები, ხელწერა, მანერა, ხასიათი და სახე აქვს. აქედან გამომდინარე შეიძლება გამოიყოს ლხინის სუფრის თამადების შემდეგი კატეგორიები: განუმეორებელი, შეუდარებელი თამადა: ზედმიწევნით გამორჩეულად უნდა იცოდეს ქართული ტრადიციული სადღეგრძელოები, ადათ-წესები და წეს-ჩვეულებები; უნდა იცოდეს საქართველოს ისტორია, ქართული პროზა, პოეზია, ხალხური ზეპირსიტყვიერება; წარმოსადეგი შესახედაობის უნდა იყოს, რომ ხალხმა ყური ათხოვოს; სასურველია კარგად სვავდეს (არ არის აუცილებელი ბევრს და უზომოდ სვავდეს); კარგი მჭევრმეტყველი და იმპროვიზატორი უნდა იყოს, ესმოდეს იუმორი; უნდა შესწევდეს უნარი სუფრის წარმართვის, რეგულირების და წესრიგის დამყარების; იყოს მუსიკალური (შეეძლოს სიმღერა და ცეკვა). ბრწყინვალე თამადა: ყველა პირველ შემთხვევაში ჩამოთვლილი თვისებებიდან შეიძლება არ იცოდეს ან ცეკვა, ან სიმღერა. შესანიშნავი თამადა: ყველა პირველ შემთხვევაში ჩამოთვლილი თვისებებიდან შეიძლება არ იცოდეს ცეკვა და სიმღერა. კარგი თამადა: ყველა პირველ შემთხვევაში ჩამოთვლილი თვისებებიდან შიძლება არ იცოდეს ქართული პროზა, პოეზია, ხალხური ზეპირსიტყვიერება, სიმღერა და ცეკვა. ნორმალური თამადა: ყველა პირველ შემთხვევაში ჩამოთვლილი თვისებებიდან შეიძლება არ იცოდეს საქართველოს ისტორია, ქართული პროზა, პოეზია, ხალხური ზეპირსიტყვიერება, სიმღერა და ცეკვა; არ იყოს კარგი მჭევრმეტყველი და იმპროვიზატორი. «ისე რა» თამადა: ყველა პირველ შემთხვევაში ჩამოთვლილი თვისებებიდან შეიძლება არ იცოდეს საქართველოს ისტორია, ქართული პროზა, პოეზია, ხალხური ზეპირსიტყვიერება, სიმღერა და ცეკვა; არ იყოს კარგი მჭევრმეტყველი და იმპროვიზატორი, არ შეეძლოს სუფრის წარმართვა, რეგულირება და წესრიგის დამყარება. ცუდი თამადა: რომელსაც შეუძლია მხოლოდ სმა, მაგიდის წევრებზე სმის დაძალება და სხვა არაფერი. სუფრაზე მსხდომთათვის თამადის ყველა წარმოთქმული სადღეგრძელო, ყოველი მითითების შესრულება სავალდებულოდ ითვლება. სადაც ეს არ სრულდება, იქ სრული ანარქია, ქაოსია და სუფრას თავისი სახე დაკარგული აქვს. ამიტომ თამადისადმი მორჩილება და მოსმენა, სუფრის წევრთა მხრივ მთავარი, აუცილებელი პირობა იყო და არის. ეს ურთიერთ პატივისცემის ერთ-ერთ მთავარ ნიშანს წარმოადგენს. შემთხვევითი თამადის სუფრა უეფექტო, უინტერესოა, დროზე ადრე იშლება და სუფრის წევრების აზროვნებიდან სწრაფად ქრება. გამორჩეული და კარგი თამადის ხელში ყველას ეძლევა შანსი იპოვოს თავისი ადგილი თანამეინახეთა «ორკესტრში», ამავე დროს მისი ფრთიანი, მახვილი სიტყვა თითოეული სუფრის წევრის აღფრთოვანებას იწვევს და მოგონებაში დიდხანს რჩება. თამადა – ქართული ტრადიციული სუფრის რჩეული ხელმძღვანელი, მეუფე და მშვენება, ღვინის სმის, მოლხენის, პურობის საჭეთმპყრობელი, მამა-პაპათაგან მომადლებულ-მონიჭებული წეს-ჩვეულებების დამცველი და აღმსრულებელი, ენაკვიმატობისა და იუმორის დიდოსტატი.… ქართული ხასიათის ყველაზე საუკეთესო თვისებების – სიდინჯის, თავდაჭერილობის, სიტყვაზომიერების, სიდარბაისლის, ვაჟკაცობის უნარით შემკული ნიჭით დაჯილდოებული უნდა იყოს. თამადის სახეში თავს იყრის ერის ფსიქიკის თანდაყოლილი ჯანსაღი, მყარი თვისებები სუფრის ხელმძღვანელი შეიძლება ბევრი იყოს, მაგრამ ნამდვილი თამადა (თავის ხელოვნების ჭეშმარიტი მცოდნე) არც ისე ბევრია. ქართული ტრადიციული სუფრის სადღეგრძელოები თანმიმდევრობა

1. უფლის ხსენება

2. მშვიდობის სადღეგრძელო

3. თავყრილობის მიზეზის სადღეგრძელო

4. ქვეყნის, სამშობლოს სადღეგრძელო

5. გარდაცვლილთა ხსნოვნა (როგორც წესი, ცალკე ითქმის ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულების სახსენებლი)

6. მომავალის, ხვალინდელი დღის, ბავშვების სადღეგრძელო

7. მშობლების სადღეგრძელო

8. დიასახლისების, ქალების სადღეგრძელო

8. დედმამიშვილების სადღეგრძელო

9. დიდი სანათესაოს სადღეგრძელო

10. მეგობრების სადღეგრძელო

11. სიყვარულის სადღეგრძელო

12. წინაპრების სადღეგრძელო

13. ეკლესიის, ქრისტიანობის, რწმენის, რჯულის სადღეგრძელო

14. ქართული ტრადიციების, ადათების სადღეგრძელო

15. ლამაზი მოგონებების სადღეგრძელო

16. დაშლა-არმოშლის, საკართანო სადღეგრძელო

17. ყოვლად წმინდის სადღეგრძელო.

წყარო: memento.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

3,958 Comments

 1. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just
  extremely fantastic. I actually like what you have acquired here,
  certainly like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible.

  I can’t wait to read much more from you. This is really a great web site.

  my site – free download game sky1388 (918kiss-m.com)

 2. If you are going for most excellent contents like me, just visit this site every day for the reason that it
  offers feature contents, thanks

  my page 3win8 ios

 3. What i do not understood is in truth how you are now not actually much more smartly-favored than you might be now.
  You’re very intelligent. You understand thus significantly when it comes to this topic, made me personally believe it from so
  many numerous angles. Its like women and men aren’t interested except it’s something to do with Woman gaga!

  Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

  Also visit my site – 918kiss 2 Test Id free

 4. Asking questions are actually nice thing if you are not understanding
  anything completely, however this paragraph provides good understanding yet.

  Feel free to visit my blog :: epicwin test

 5. If some one desires to be updated with latest technologies therefore he must
  be pay a quick visit this site and be up to date every day.

  My web page :: mega888

 6. Hi there every one, here every one is sharing such know-how, therefore it’s nice to read this webpage,
  and I used to go to see this webpage daily.

 7. I pay a quick visit day-to-day some websites and websites to read articles or
  reviews, except this website gives feature based content.

 8. You made some good points there. I looked on the internet for
  more information about the issue and found most people will go along with
  your views on this web site.

 9. Hello! Someone in my Myspace group shared this site
  with us so I came to give it a look. I’m definitely loving
  the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!

  Fantastic blog and fantastic style and design.

 10. Its like you read my thoughts! You seem to know a lot approximately this,
  like you wrote the e book in it or something. I think that you just can do with some p.c.
  to force the message home a bit, but instead
  of that, that is excellent blog. An excellent read.
  I will certainly be back.

 11. Hi would you mind stating which blog platform you’re working
  with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had
  to ask!

  Here is my web page love138 game

 12. It’s very straightforward to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this web site.

 13. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it
  much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to
  create your theme? Exceptional work!

  Also visit my web site :: ace333 ios download

 14. I like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  Also visit my page: download rollex11

 15. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

  Take a look at my website – frun-test.sakura.ne.jp

 16. I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since
  exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

  my web blog … https://grazebo.com

 17. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up
  what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying
  your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole
  thing. Do you have any points for newbie blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

  Also visit my page :: bbs.yunweishidai.com

 18. Attractivе element of content. I just stumbled upon youhr blog aand in accession cаpital tto cⅼaim that I acգuirе actually loved account your blog posts.

  Any way I ѡill be subscribing too our feeds oг even I fuⅼfiⅼlment
  yyou get entry to peгsistently quiсkly.

 19. Thank you so much pertaining to giving me personally an update on this subject matter on your web page.
  Please be aware that if a brand-new post appears or in the event any variations occur to the current article,
  I would want to consider reading more and understanding
  how to make good use of those approaches you talk about.
  Thanks for your efforts and consideration of others
  by making this blog available.

  Here is my web page; https://lovegamematch.com

 20. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs?

  I have a blog based on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I
  know my audience would enjoy your work. If you’re
  even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

  my web page :: Tanisha

 21. I’ve been exploring for a bit for any high quality
  articles or blog posts on this sort of house
  . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
  Reading this information So i’m happy to exhibit
  that I have a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed.
  I so much certainly will make certain to don’t disregard
  this web site and give it a look regularly.

  My web blog :: bbs.shishiedu.com

 22. Hello there, I discovered your website via Google whilst looking for a comparable
  topic, your web site got here up, it appears to be like great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hi there, simply become alert to your blog via Google, and located that it is really informative.
  I am going to be careful for brussels. I’ll be grateful for those
  who continue this in future. Numerous other folks shall be benefited out of your writing.

  Cheers!

  Also visit my homepage :: kebe.top

 23. Hello there, just changed into alert to your weblog through Google,
  and located that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels.

  I’ll be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will likely be benefited from your writing.
  Cheers!

  Feel free to surf to my webpage – https://kebe.top/

 24. When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a user in his/her mind that
  how a user can be aware of it. Thus that’s why this post is
  outstdanding. Thanks!

  Here is my website: kebe.top

 25. I simply wanted to thank you once more for your amazing
  web site you have designed here. It truly is full of useful tips for those
  who are really interested in this specific subject, especially this very
  post. Your all absolutely sweet and thoughtful of others
  plus reading your website posts is a great delight in my opinion. And such a generous gift!
  Dan and I will certainly have fun making use of your points in what we should instead
  do next week. Our listing is a mile long and tips will be put to good use.

  My webpage :: Mavis

 26. Pretty component to content. I just stumbled upon your site
  and in accession capital to claim that I get actually enjoyed account your blog
  posts. Any way I’ll be subscribing for your feeds or even I success you access constantly quickly.

  Check out my web page dupd.cayetano.edu.pe

 27. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you
  spending some time and effort to put this short article together.
  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile!

  Here is my webpage: grazebo.com

 28. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any recommendations for inexperienced blog
  writers? I’d genuinely appreciate it.

  My web-site chengdian.cc

 29. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months
  of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

  Here is my site: invest74.ru

 30. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to
  be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

  Check out my web-site: forum.chrisricard.net

 31. It’s perfect time to make some plans for the longer term and it’s time to be
  happy. I have read this publish and if I may I wish to suggest
  you some attention-grabbing things or advice. Perhaps you could write next
  articles referring to this article. I wish to learn even more issues approximately it!

  Stop by my homepage :: anapa-alrosa.com.ru

 32. My family members every time say that I am killing my time here at net,
  except I know I am getting knowledge all the time by reading such nice content.

  my blog :: qiurom.com

 33. I usually do not drop many remarks, however after looking at through a lot
  of remarks on თამადა და სადღეგრძელოების თანმიმდევრობა – qronika.ge.
  I do have a couple of questions for you if you don’t mind.
  Could it be only me or do a few of these comments come across like they are
  written by brain dead people? 😛 And, if you are writing at other sites, I’d like to follow
  everything fresh you have to post. Would you
  post a list of all of all your social community pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  Feel free to surf to my site; clubriders.men

 34. Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but
  I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any tips or suggestions?
  Cheers

  Have a look at my web-site :: http://www.atomy123.com

 35. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful &
  it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

  my website :: Electro Hard

 36. Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more.

 37. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 38. Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 39. Right here is the perfect site for everyone who would like to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been discussed for many years. Wonderful stuff, just great!|

 40. I know this website offers quality dependent articles and additional material, is there any other web page which gives these stuff in quality?

 41. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

 42. Pingback: ivermectil blog
 43. Have you ever thought about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is important and all.
  But think of if you added some great visuals or video clips to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this site could definitely be one of the very best in its field.

  Wonderful blog!

 44. Thanks for finally writing about > თამადა და სადღეგრძელოების თანმიმდევრობა –
  qronika.ge < Loved it!

 45. My brother recommended I may like this blog.

  He was once totally right. This submit truly made my day.

  You can not imagine simply how a lot time I had spent for this
  information! Thank you!

 46. Thanks a lot for sharing this with all people you
  actually know what you’re talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =).
  We will have a hyperlink change agreement among us

 47. Hello friends, how is everything, and what you wish for to say about this piece
  of writing, in my view its really awesome for me.

 48. What’s up it’s me, I am also visiting this site regularly, this website is really nice and the people are really sharing nice thoughts.

 49. Excellent blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many choices out there
  that I’m totally confused .. Any recommendations? Thank you!

 50. whoah this blog is excellent i like reading your articles.

  Keep up the great work! You already know, many persons
  are looking around for this information, you could help them
  greatly.

 51. We stumbled over here different web page and thought
  I should check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to looking over your web page again.

 52. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely helpful information particularly the last part 🙂 I care for such information much.

  I was looking for this particular info for a long time.
  Thank you and good luck.

 53. I’ve been browsing on-line greater than three hours nowadays,
  yet I never discovered any fascinating article like yours.
  It’s lovely worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made
  excellent content material as you probably
  did, the net will be a lot more useful than ever
  before.

 54. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say
  that I have really enjoyed browsing your blog posts.
  After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon! quest bars http://bit.ly/3C2tkMR quest bars

 55. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that
  I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.
  cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap
  flights

 56. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a blog website? The account
  aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept quest
  bars http://j.mp/3C2tkMR quest bars

 57. Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 58. We’re a group of volunteers and starting a
  brand new scheme in our community. Your web site provided us with helpful information to work on. You have performed an impressive task and
  our entire group will likely be thankful to you. cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 59. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this
  website yourself or did you hire someone to do it for
  you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog
  and would like to know where u got this from. many thanks scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 60. Hello! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any points or suggestions? Many
  thanks quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 61. Консультация психолога онлайн.
  Онлайн консультация Онлайн консультация.
  Заказать консультацию психолога.
  Психологи онлайн. Услуги аналитического психолога,
  психотерапевта. Консультация и лечение психотерапевта (психолога) Помощь профессионального Психолога.

 62. Системно-семейные расстановки.
  Системно-феноменологическая психотерапия
  Метод системных семейных расстановок.
  Метод Берта Хеллингера.
  Метод Берта Хеллингера. Системно-семейные расстановки.
  Расстановки по Хеллингеру.

 63. Pingback: stromectol
 64. Вот семь самых популярных
  сериалов для поклонников драмы.
  Чики смотреть онлайн – все
  серии подряд смотреть в онлайн-кинотеатре.
  Смотрите по планируемой дате выхода, Сериалы жанра “Ужасы”.
  Да и тут мы выдает номенклатуру каналов Ю, HD Мир, 4K ТНТ4, прямой эфир
  Канал Disney, трансляция Россия.

 65. Приготовили для Вас тринадцать
  свежих сериалов для настоящих фанатов криминала.

  Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер прямая трансляция. сериал, смотреть онлайн, все серии
  подряд. Скачивайте по дате выхода, Сериалы жанра “История”.
  Дополнительно мы вам предлагает меню телеканалов Интер,
  HD Ю, 4K Че, прямой эфир Мир, трансляция Paramount Comedy Россия.

 66. Подготовили для Вас тринадцать свежих сериалов
  для поклонников криминала.
  Когда выйдет новый сезон полицейского с Рублевки – все серии подряд смотреть в онлайн-кинотеатре.
  Смотрите с удовольствием по планируемой дате выхода, Сериалы жанра “Драма”.
  Аналогично все мы наш сайт таблицу каналов Eurosport 1, HD Дом кино, 4K 360°, прямой эфир
  Футбол 1, трансляция Новый канал.

 67. С любовью для вас восемь свежих сериалов для
  ценителей романтических комедий.

  Бумажный дом 5 сезон 7 серия смотреть онлайн все сезоны, все серии.
  Выбирайте по жанру, Сериалы
  жанра “Комедия”. Кроме того здесь мы готов предоставить библиографию различных каналов Канал Disney,
  HD 2+2, 4K 2+2, прямой эфир Bollywood HD, трансляция Мир.

 68. Hi! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you|

 69. We stumbled over here different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to going over your web page repeatedly.|

 70. Hello, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing facts, that’s in fact
  excellent, keep up writing.

 71. What’s up it’s me, I am also visiting this site regularly, this web site is genuinely fastidious and the visitors are actually sharing fastidious thoughts.|

 72. Greetings! Very helpful advice in this particular post!

  It is the little changes that make the greatest changes.
  Many thanks for sharing!

 73. I was suggested this website by my cousin. I am not sure
  whether this post is written by him as no one else know
  such detailed about my difficulty. You’re wonderful!
  Thanks!

 74. I have read so many articles or reviews on the topic of the blogger lovers however this article is in fact a pleasant paragraph, keep it up.|

 75. I have been browsing online more than three hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good
  content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 76. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

 77. I’m extremely inspired along with your writing skills as neatly as with the format in your blog. Is that a paid subject or did you customize it yourself? Anyway stay up the excellent quality writing, it’s rare to look at a great blog like this one today..

 78. I’m not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 79. Cool blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A theme like yours with a
  few simple adjustements would really make my blog jump
  out. Please let me know where you got your theme. Kudos

 80. Ahaa, its good dialogue regarding this post here at this web site,
  I have read all that, so now me also commenting
  at this place.

 81. You could certainly see your enthusiasm in the
  work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who
  aren’t afraid to mention how they believe. All the
  time go after your heart.

 82. Hi, after reading this remarkable paragraph i am also delighted to share my knowledge here
  with friends.

 83. Wow, awesome blog structure! How long have you been blogging for?
  you make running a blog look easy. The total look of your website is
  fantastic, as smartly as the content material!

 84. Terrific article! That is the kind of information that should be shared across
  the net. Shame on the search engines for no longer positioning this post higher!
  Come on over and seek advice from my web site .

  Thank you =)

 85. Right now it sounds like WordPress is the top blogging platform out there
  right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 86. You’ve made some really good points there. I checked
  on the net for more information about the issue and found
  most people will go along with your views on this web site.

 87. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your site and
  in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I will be subscribing on your augment and even I achievement you get right of entry
  to consistently fast.

 88. Pingback: ivermectin coupon
 89. I was curious if you ever considered changing the structure of your blog?

  Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having
  1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

 90. I’m really enjoying the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any internet browser
  compatibility problems? A few of my blog visitors have complained about my
  site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any advice to help fix this problem?

 91. Attractive portion of content. I just stumbled upon your
  blog and in accession capital to claim that I acquire actually loved account your weblog posts.
  Anyway I’ll be subscribing in your feeds and even I achievement you access
  constantly fast.

 92. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you
  shield this increase.

 93. I have been surfing on-line greater than 3 hours today, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is pretty price sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content material as you probably did, the net will likely be much more helpful than ever before.|

 94. For most up-to-date news you have to visit the web and on world-wide-web I found this site as a finest website for hottest updates.|

 95. continuously i used to read smaller articles which as well clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading now.|

 96. A person necessarily assist to make significantly posts I would state. That is the first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this actual submit incredible. Excellent activity!|

 97. Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and outstanding design and style.|

 98. You’ve made some decent points there. I checked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.|

 99. I all the time used to read article in news papers but now as I am a user of internet so from now I am using net for content, thanks to web.|

 100. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.|

 101. It’s really a great and helpful piece of information. I am happy that you just shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.|

 102. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.|

 103. Aw, this was an incredibly good post. Spending some time and actual effort to produce a
  good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot
  and don’t manage to get anything done.

 104. My partner and I stumbled over here different web page and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following you.
  Look forward to going over your web page again.

 105. What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this good article.|

 106. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I will certainly be back.|

 107. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work!|

 108. I am really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A few of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any tips to help fix this issue?|

 109. What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this sensible post.|

 110. you’re in reality a good webmaster. The site loading pace is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent job in this topic!|

 111. Please let me know if you’re looking for a article writer
  for your weblog. You have some really great posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write
  some articles for your blog in exchange for a link back to mine.

  Please shoot me an e-mail if interested. Regards!

 112. A fascinating discussion is worth comment. I believe that you need to publish more about this subject matter, it may not be a taboo matter but typically folks don’t discuss these issues. To the next! Kind regards!!|

 113. It is truly a nice and helpful piece of info. I’m satisfied that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.|

 114. I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers|

 115. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.|

 116. Woah! I’m really digging the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say you have done a amazing job with this. Also, the blog loads very quick for me on Chrome. Superb Blog!|

 117. Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!|

 118. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.|

 119. When someone writes an paragraph he/she maintains the image of a user in his/her mind that how a user can understand it. So that’s why this article is amazing. Thanks!|

 120. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your blog. It appears as if some of the text in your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a problem with my web browser because I’ve had this happen previously. Many thanks|

 121. It’s actually very difficult in this active life to listen news on Television, so I just use internet for that reason, and obtain the latest news.|

 122. Everyone loves what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting! Keep up the awesome works guys I’ve added you guys to blogroll.|

 123. Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you will be a great author.I will remember to bookmark your blog and
  definitely will come back later in life. I want to encourage that you continue
  your great writing, have a nice weekend!

 124. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you are speaking approximately!

  Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We will have a link trade contract between us

 125. Simply wish to say your article is as surprising.
  The clarity on your submit is just spectacular and
  i could assume you are knowledgeable in this subject.

  Fine together with your permission let me to take hold of your
  feed to stay up to date with approaching post. Thanks 1,000,000 and
  please continue the gratifying work.

 126. ZCMIM is a professional metal injection molding company in China, specialized in stainless steel injection molding. We provide professional metal injection molding service to satisfy your special product development requirement. ZCMIM are your reliable metal injection molding manufacturer, no matter your need simple or complex three dimension structure with high quality and tolerance. Our experienced engineering team combine with advanced MIM technology are able to produce the most wide range of precision MIM parts, including as follow:

 127. constantly i used to read smaller posts that as well clear
  their motive, and that is also happening with this post which I am reading now.

 128. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both
  show the same outcome.

 129. Hey There. I found your blog the use of msn. That
  is an extremely neatly written article. I will be sure to bookmark it
  and come back to read extra of your helpful info.

  Thank you for the post. I’ll definitely comeback.

 130. Amazing! This blog looks exactly like my old one!

  It’s on a completely different subject but it
  has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

 131. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  pleasant for me to come here and visit more often. Did
  you hire out a designer to create your theme? Outstanding work!

 132. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could
  be giving us something informative to read?

 133. We stumbled over here different web address and thought I should check
  things out. I like what I see so now i’m following you.

  Look forward to going over your web page again.

 134. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have some experience
  with something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 135. Hi! This post couldn’t be written any better! Reading
  through this post reminds me of my good old room mate!

  He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.

  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 136. It is truly a nice and helpful piece of info. I’m satisfied that you just shared this useful info with us.

  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 137. Hello there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good success. If you know of any please share. Appreciate it!

 138. Hello to every one, for the reason that I am genuinely eager
  of reading this website’s post to be updated on a regular basis.
  It consists of pleasant data.

 139. Its like you learn my thoughts! You seem to know a lot
  about this, such as you wrote the e book in it or something.
  I think that you just can do with some percent to force the message home a bit,
  however other than that, this is wonderful blog. An excellent read.

  I’ll certainly be back. http://droga5.net/

 140. Hi terrific blog! Does running a blog like this take
  a great deal of work? I have very little expertise in programming but I had been hoping to start my own blog
  soon. Anyhow, should you have any recommendations or tips for new blog owners
  please share. I know this is off subject however I
  just had to ask. Cheers!

 141. I just like the helpful information you provide for your articles.
  I will bookmark your weblog and test again right here regularly.
  I’m fairly certain I will learn many new stuff
  right here! Good luck for the next!

 142. After looking into a few of the blog posts on your site, I really
  appreciate your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be
  checking back in the near future. Please visit my web site as well and let me know
  what you think.

 143. What’s up mates, its enormous piece of writing concerning educationand fully explained, keep it up all the time.

 144. Hi there very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Superb ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I am happy
  to search out numerous helpful information here within the put up, we need work out more techniques in this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

 145. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.|

 146. you’re truly a good webmaster. The site loading
  velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any unique
  trick. Moreover, The contents are masterwork.
  you have done a magnificent task on this topic!

 147. Every weekend i used to visit this website, because i wish
  for enjoyment, for the reason that this this web site conations genuinely good funny information too.

 148. naturally like your website however you need to take a look at the spelling
  on several of your posts. A number of them are rife with spelling
  problems and I to find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.

 149. You need to be a part of a contest for one of the best sites on the net.
  I am going to highly recommend this web site!

 150. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything.
  Nevertheless think of if you added some great images or videos to give your
  posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this site could certainly be one of the greatest in its niche.
  Very good blog!

 151. What i do not realize is if truth be told how you’re not actually a lot more smartly-favored than you may be now. You’re so intelligent. You understand thus considerably in terms of this matter, produced me personally believe it from a lot of various angles. Its like women and men aren’t interested except it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs great. Always deal with it up!|

 152. you are in reality a just right webmaster. The website loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a wonderful job on this matter!|

 153. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. An excellent read. I will definitely be back.|

 154. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.|

 155. This is the right web site for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that has been discussed for decades. Excellent stuff, just excellent!|

 156. Great web site. Lots of helpful info here. I’m sending it to some friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks on your sweat!|

 157. Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!|

 158. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later on. Cheers|

 159. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.|

 160. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 161. I simply could not leave your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual info a person provide for your guests? Is going to be again incessantly in order to check up on new posts|

 162. Hi there, simply changed into alert to your weblog via Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate in case you continue this in future. Lots of other folks can be benefited from your writing. Cheers!|

 163. I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Studying this info So i’m satisfied to show that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much indubitably will make sure to don?t fail to remember this web site and give it a look regularly.|

 164. I got this web site from my pal who told me on the topic of this web page and now this time I am browsing this site and reading very informative posts at this place.|

 165. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to offer one thing back and aid others like you helped me.|

 166. I needed to thank you for this wonderful read!! I definitely loved every bit of it. I have you saved as a favorite to look at new stuff you post…|

 167. Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks|

 168. Tremendous issues here. I am very happy to peer your article. Thank you a lot and I am having a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?|

 169. Hi there superb website! Does running a blog similar to this take a lot of work? I have no understanding of coding however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyways, if you have any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic but I simply had to ask. Appreciate it!|

 170. I don’t know if it’s just me or if everybody else encountering problems with your blog. It appears as though some of the written text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my web browser because I’ve had this happen previously. Many thanks|

 171. I love what you guys are usually up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the very good works guys I’ve you guys to blogroll.|

 172. This is very attention-grabbing, You are an overly professional blogger. I have joined your rss feed and look ahead to looking for more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks|

 173. First off I want to say superb blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing. I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Cheers!|

 174. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.|

 175. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!|

 176. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your website?
  My website is in the very same area of interest as yours and my users would
  certainly benefit from some of the information you provide
  here. Please let me know if this alright with you.
  Appreciate it!

 177. I think this is among the most significant information for me.
  And i’m happy reading your article. However should observation on some basic issues, The site taste is perfect,
  the articles is actually excellent : D. Just right job, cheers

 178. I just couldn’t depart your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information an individual provide for your visitors? Is gonna be back ceaselessly in order to investigate cross-check new posts|

 179. Hello! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be
  able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share.

  Thank you!

 180. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for inexperienced blog writers? I’d certainly appreciate it.|

 181. Valuable info. Lucky me I discovered your site accidentally, and I am surprised why this twist of fate did not came about in advance! I bookmarked it.|

 182. Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?|

 183. great put up, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector don’t understand this. You must continue your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!|

 184. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.|

 185. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subscribing in your augment and even I fulfillment you get entry to constantly fast.|

 186. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!|

 187. Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person’s web site link on your page at proper place and other person will also do similar for you.|

 188. Hello very nice web site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally? I’m happy to search out so many useful information right here within the submit, we need work out more strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .|

 189. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Exceptional work!|

 190. It’s awesome to pay a visit this site and reading the views of all friends concerning this piece of writing, while I am also zealous of getting familiarity.|

 191. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!|

 192. fantastic points altogether, you simply gained a new reader. What may you recommend in regards to your put up that you simply made some days in the past? Any sure?|

 193. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

 194. Thanks for some other informative website. The place else may I am getting that type of info written in such a perfect method? I’ve a undertaking that I am just now running on, and I’ve been at the look out for such information.|

 195. Hello, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would check this? IE nonetheless is the market chief and a big section of folks will pass over your excellent writing because of this problem.|

 196. We stumbled over here from a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.|

 197. I have read several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you put to create this type of magnificent informative site.|

 198. We’re a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve performed a formidable task and our whole group will likely be thankful to you.|

 199. Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this good piece of writing.|

 200. That is very fascinating, You’re an excessively professional blogger. I have joined your feed and sit up for searching for more of your great post. Additionally, I have shared your site in my social networks|