2018 წლის აგ­ვის­ტო­ში წინა თვეს­თან შე­და­რე­ბით ინფლა­ცი­ის დო­ნემ სა­ქარ­თვე­ლო­ში 0,5 პრო­ცენ­ტი, ხოლო წლი­უ­რი ინფლა­ცი­ის დო­ნემ 3,1 პრო­ცენ­ტი შე­ად­გი­ნა, – ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სტა­ტის­ტი­კის ეროვ­ნუ­ლი სამ­სა­ხუ­რი ავ­რცე­ლებს.

მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ინფლა­ცი­ის ფორ­მი­რე­ბის გამო ფა­სე­ბი მო­მა­ტე­ბუ­ლია სურ­სათ­სა და უალ­კოჰო­ლო სას­მე­ლებ­ზე, ბოსტნე­ულ­სა და ბა­ღჩე­ულ­ზე, ტან­საც­მელ­სა და ფეხ­საც­მელ­ზე, ტრან­სპორტზე, ჯან­დაც­ვა­ზე, ალ­კოჰო­ლურ სას­მე­ლებ­სა და თამ­ბა­ქო­ზე, ასე­ვე სა­ცხოვ­რე­ბელ­ზე, წყალ­სა და ელექტრო­ე­ნერ­გი­ა­ზე.

სტა­ტის­ტი­კის ეროვ­ნუ­ლი სამ­სა­ხუ­რის ცნო­ბით, ყო­ველ­თვი­უ­რი ინფლა­ცი­ის მაჩ­ვე­ნებ­ლის ფორ­მი­რე­ბა­ზე ძი­რი­თა­დი გავ­ლე­ნა იქო­ნია ფა­სე­ბის ცვლი­ლე­ბამ შემ­დეგ ჯგუ­ფებ­ზე:

სურ­სა­თი და უალ­კოჰო­ლო სას­მე­ლე­ბი: ფა­სე­ბი გა­ი­ზარ­და 1,5 პრო­ცენ­ტით, რაც ინფლა­ცი­ის მთლი­ან მაჩ­ვე­ნე­ბელ­ზე 0,44 პრო­ცენ­ტუ­ლი პუნ­ქტით აი­სა­ხა.

ფა­სე­ბი გა­ი­ზარ­და ქვეჯ­გუ­ფებ­ზე:

ბოსტნე­უ­ლი და ბა­ღჩე­უ­ლი (16,4 %), ასე­ვე რძე, ყვე­ლი და კვერ­ცხი (4,8 %). ამას­თან, ფა­სე­ბის 16,2 %-იანი კლე­ბა და­ფიქ­სირ­და ხი­ლი­სა და ყუ­რძნის ქვეჯ­გუფ­ზე.

ტან­საც­მე­ლი და ფეხ­საც­მე­ლი: ჯგუფ­ში ფა­სე­ბი შემ­ცირ­და 1,1 პრო­ცენ­ტით, რაც -0,04 პრო­ცენ­ტუ­ლი პუნ­ქტით აი­სა­ხა მთლი­ან ინ­დექსზე. აღ­ნიშ­ნულ პე­რი­ოდ­ში ფა­სე­ბი შემ­ცირ­და რო­გორც ფეხ­საც­მლის (-1,3 %), ისე ტან­საც­მლის (-1,1 %) ქვეჯ­გუ­ფებ­ზე.

წლი­უ­რი ინფლა­ცი­ის ფორ­მი­რე­ბა­ზე ძი­რი­თა­დი გავ­ლე­ნა იქო­ნია ფა­სე­ბის ცვლი­ლე­ბამ შემ­დეგ ჯგუ­ფებ­ზე:

ტრან­სპორ­ტი: ჯგუფ­ში და­ფიქ­სირ­და ფა­სე­ბის 7,8 პრო­ცენ­ტი­ა­ნი მა­ტე­ბა, რაც წლი­ურ ინფლა­ცი­ა­ზე 1,04 პრო­ცენ­ტუ­ლი პუნ­ქტით აი­სა­ხა. ფა­სე­ბი გა­ი­ზარ­და პი­რა­დი სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ა­ზე (12,9 პრო­ცენ­ტი). ამას­თან, ფა­სე­ბი შემ­ცირ­და სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის შე­ძე­ნა­ზე (-9,7 პრო­ცენ­ტი);

სურ­სა­თი და უალ­კოჰო­ლო სას­მე­ლე­ბი: ფა­სე­ბი გა­ი­ზარ­და 3,2 პრო­ცენ­ტით, რაც ინფლა­ცი­ის მთლი­ან მაჩ­ვე­ნე­ბელ­ზე 0,96 პრო­ცენ­ტუ­ლი პუნ­ქტით აი­სა­ხა. ფა­სე­ბი მო­მა­ტე­ბუ­ლია ქვეჯ­გუ­ფებ­ზე:

ბოსტნე­უ­ლი და ბა­ღჩე­უ­ლი (24,7%), ზეთი და ცხი­მი (4,4 %), ხორ­ცი და ხორ­ცის პრო­დუქ­ტე­ბი (4,3 %), თევ­ზე­უ­ლი (3,3 %), რძე, ყვე­ლი და კვერ­ცხი (2,0 %). ამას­თან, ფა­სე­ბი შემ­ცირ­და ხილ­სა და ყუ­რძენ­ზე (-17,1 %), ასე­ვე შა­ქარ­ზე, ჯემ­სა და სხვა ტკბი­ლე­ულ­ზე (-3,1 %);

ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვა: ფა­სე­ბი მო­მა­ტე­ბუ­ლია 5,2 პრო­ცენ­ტით, რაც 0,44 პრო­ცენ­ტუ­ლი პუნ­ქტით აი­სა­ხა მთლი­ა­ნი ინ­დექ­სის ზრდა­ში. ფა­სე­ბი გა­ი­ზარ­და ქვეჯ­გუ­ფებ­ზე: სა­მე­დი­ცი­ნო პრო­დუქ­ცია, აპა­რა­ტუ­რა და მო­წყო­ბი­ლო­ბა (10,0 %), ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­უ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბა (2,9 %) და ავად­მყო­ფო­ე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბა (2,4 %);

ალ­კოჰო­ლუ­რი სას­მე­ლე­ბი, თამ­ბა­ქო: ფა­სე­ბი გა­ი­ზარ­და 4,7 პრო­ცენ­ტით, რაც 0,33 პრო­ცენ­ტუ­ლი პუნ­ქტით აი­სა­ხა მთლი­ა­ნი ინ­დექ­სის ზრდა­ში. ფა­სე­ბი მო­მა­ტე­ბუ­ლია რო­გორც თამ­ბა­ქოს ნა­წარმ­ზე (8,0 %), ისე ალ­კოჰო­ლურ სას­მე­ლებ­ზე (1,4 %);

სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი, წყა­ლი, ელ. ენერ­გია, აირი: ფა­სე­ბი გა­ი­ზარ­და 3,4 პრო­ცენ­ტით. შე­სა­ბა­მი­სად, ჯგუ­ფის წვლილ­მა წლი­ურ ინფლა­ცი­ა­ში 0,29 პრო­ცენ­ტუ­ლი პუნ­ქტი შე­ად­გი­ნა. ფა­სე­ბი მო­მა­ტე­ბუ­ლია წყალ­მო­მა­რა­გე­ბი­სა და სა­ცხოვ­რე­ბელ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სხვა მომ­სა­ხუ­რე­ბის (7,7%), ასე­ვე ელექტრო­ე­ნერ­გი­ის, აი­რის და სათ­ბო­ბის სხვა სა­ხე­ე­ბის (3,2 %) ქვეჯ­გუ­ფებ­ზე.

წყარო: ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები